دوره 6، شماره 3 - ( 9-1399 )                   جلد 6 شماره 3 صفحات 203-190 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hadavi S M, Sedaghati P, Mottaghitalab M. Comparison of the Effect of Strength Training With and Without Blood Flow Restriction on Motor Function in Active Females With Dynamic Knee Valgus. J Sport Biomech. 2020; 6 (3) :190-203
URL: http://biomechanics.iauh.ac.ir/article-1-242-fa.html
هادوی سیده مهشید، صداقتی پریسا، متقی طلب محمد. مقایسه تأثیر تمرینات مقاومتی مرسوم با و بدون محدودسازی جریان خون بر عملکرد حرکتی زنان فعال دارای ولگوس داینامیک زانو. مجله بیومکانیک ورزشی. 1399; 6 (3) :203-190

URL: http://biomechanics.iauh.ac.ir/article-1-242-fa.html


1- دانشگاه گیلان
چکیده:   (713 مشاهده)
هدف: ولگوس داینامیک زانو به عنوان یک ریسک فاکتور رایج برای آسی بهای حاد و استفاده بیش از حد اندام تحتانی شناخته شده است و همچنان مطالعات پیرامون رویکردهای تمرینی نوین در بهبود عملکرد حرکتی و تقویت عضلات اطراف مفصل زانو و ران ادامه دارد. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه تأثیر تمرینات مقاومتی مرسوم با و بدون محدودسازی جریان خون بر عملکرد حرکتی زنان دارای ولگوس داینامیک زانو بود.
روش ها: این مطالعه نیمه تجربی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را زنان فعال با نقص ولگوس داینامیک زانو شهر چالوس در دامنه سنی 18 تا 28 سال تشکیل دادند. 36 نفر به صورت هدف دار از بین زنان دارای ولگوس داینامیک زانو، به عنوان نمونه های تحقیق انتخاب شدند. آزمودنی ها از نظر راستای کشکک با گونیامتر، تعادل ایستا و پویا از طریق آزمون های لک لک و وای و قدرت اندام تحتانی با آزمون پرش سارجنت ارزیابی شدند. آزمودنی ها به صورت تصادفی در سه گروه کنترل، تمرینات مقاومتی مرسوم بدون محدودسازی جریان خون و تمرینات مقاومتی مرسوم با محدودسازی جریان خون قرار گرفتند. گروه های تجربی برنامه های تمرینی را به مدت هشت هفته به صورت سه جلسه در هفته انجام دادند.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر مثبت برنامه های تمرینی بر تعادل ایستا (001/P=0) ، تعادل پویا (001/P=0) ، راستای کشکک و قدرت اندام تحتانی (001/P=0)  زنان دارای نقص ولگوس داینامیک زانو بود. همچنین نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان دهنده وجود تفاوت معنادار بین گروه های کنترل و تمرینی بود.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده اثر معنادار برنامه تمرینی قدرتی با و بدون محدودسازی جریان خون بر بهبود راستای کشکک، تعادل ایستا و تعادل پویا و قدرت اندام تحتانی زنان فعال بوده که به نظر می رسد زنان فعال می توانند از این برنامه های تمرینی جهت بهبود عملکرد و کاهش خطر ایجاد آسیب استفاده کنند.
متن کامل [PDF 5229 kb]   (655 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (580 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/9/13 | پذیرش: 1399/9/28 | انتشار: 1280/9/23

فهرست منابع
1. Sigward, S.M., S. Ota, and C.M. Powers, Predictors of Frontal Plane Knee Excursion During a Drop Land in Young Female Soccer Players. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 2008. 38(11): p. 661-667 [DOI:10.2519/jospt.2008.2695] [PMID]
2. Bell, D.R., D.A. Padua, and M.A. Clark, Muscle Strength and Flexibility Characteristics of People Displaying Excessive Medial Knee Displacement. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2008. 89(7): p. 1323-1328. [DOI:10.1016/j.apmr.2007.11.048] [PMID]
3. Barrios, J.A., et al., Three-dimensional hip and knee kinematics during walking, running, and single-limb drop landing in females with and without genu valgum. Clinical Biomechanics, 2016. 31: p. 7-11. [DOI:10.1016/j.clinbiomech.2015.10.008] [PMID]
4. Hewett, T., et al., Understanding and preventing ACL injuries: Current biomechanical and epidemiologic considerations-update 2010. North American journal of sports physical therapy : NAJSPT, 2010. 5: p. 234-51.
5. Campolo, M., et al., A comparison of two taping techniques (kinesio and mcconnell) and their effect on anterior knee pain during functional activities. International journal of sports physical therapy, 2013. 8(2): p. 105.
6. Coughlan, G.F., et al., A comparison between performance on selected directions of the star excursion balance test and the Y balance test. Journal of athletic training, 2012. 47(4): p. 366-371. [DOI:10.4085/1062-6050-47.4.03] [PMID] [PMCID]
7. Wood, L., S. Muller, and G. Peat, The epidemiology of patellofemoral disorders in adulthood: a review of routine general practice morbidity recording. Primary health care research & development, 2011. 12(2): p. 157-164. [DOI:10.1017/S1463423610000460] [PMID]
8. Meira, E.P. and J. Brumitt, Influence of the hip on patients with patellofemoral pain syndrome: a systematic review. Sports Health, 2011. 3(5): p. 455-465. [DOI:10.1177/1941738111415006] [PMID] [PMCID]
9. Nejati P, Forugh B, Moeineddin R, Nejati M. Patellofemoral Pain Syndrome in Iranian Female Athletes. Ann Mil Health Sci Res. 2008; 6 (3) :177-181.
10. Ireland, M.L., et al., Hip strength in females with and without patellofemoral pain. Journal of orthopaedic & sports physical therapy, 2003. 33(11): p. 671-676. [DOI:10.2519/jospt.2003.33.11.671] [PMID]
11. Earl, J.E. and A.Z. Hoch, A proximal strengthening program improves pain, function, and biomechanics in women with patellofemoral pain syndrome. The American journal of sports medicine, 2011. 39(1): p. 154-163. [DOI:10.1177/0363546510379967] [PMID]
12. bagheri S, shojaeddin S, nazarian A B, naderi A. The Effect of Hip Abductors and External Rotators Strengthening In Male with Patellofemoral Pain Syndrome. sjimu. 2016; 23 (6) :29-39
13. Colclough A, Munro AG, Herrington LC, McMahon JJ, Comfort P. The effects of a four week jump-training program on frontal plane projection angle in female gymnasts. Physical Therapy in Sport. 2018 Mar 1;30:29-33. [DOI:10.1016/j.ptsp.2017.11.003] [PMID]
14. Goto, S., The Effects of an Integrated Exercise Program On Lower Extremity Biomechanics In Females with Medial Knee Displacement., in Department of Exercise and Sport Science2015, University of North Carolina at Chapel Hill Graduate School: Chapel Hill, NC. p. 351.
15. Fujita, S., et al., Blood flow restriction during low-intensity resistance exercise increases S6K1 phosphorylation and muscle protein synthesis. Journal of applied physiology, 2007. 103(3): p. 903-910. [DOI:10.1152/japplphysiol.00195.2007] [PMID]
16. Giles, L., et al., Quadriceps strengthening with and without blood flow restriction in the treatment of patellofemoral pain: a double-blind randomised trial. Br J Sports Med, 2017. 51(23): p. 1688-1694. [DOI:10.1136/bjsports-2016-096329] [PMID]
17. Mason, M.J.S., J.G. Owens, and L.W.J. Brown, Blood Flow Restriction Training: Current and Future Applications for the Rehabilitation of Musculoskeletal Injuries. Techniques in Orthopaedics, 2018. 33(2): p. 71. [DOI:10.1097/BTO.0000000000000301]
18. Tyler, T.F., et al., The role of hip muscle function in the treatment of patellofemoral pain syndrome. The American journal of sports medicine, 2006. 34(4): p. 630-636. [DOI:10.1177/0363546505281808] [PMID]
19. Powers, C.M., The influence of abnormal hip mechanics on knee injury: a biomechanical perspective. journal of orthopaedic & sports physical therapy, 2010. 40(2): p. 42-51. [DOI:10.2519/jospt.2010.3337] [PMID]
20. Tyler, T.F., et al., The role of hip muscle function in the treatment of patellofemoral pain syndrome. The American journal of sports medicine, 2006. 34(4): p. 630-636 [DOI:10.1177/0363546505281808] [PMID]
21. Herrington, L. and A. Munro, Drop jump landing knee valgus angle; normative data in a physically active population. Physical Therapy in Sport, 2010. 11(2): p. 56-59. [DOI:10.1016/j.ptsp.2009.11.004] [PMID]
22. McCurdy, K., et al., The Effects of Short-Term Unilateral and Bilateral Lower-Body Resistance Training on Measures of Strength and Power. Journal of strength and conditioning research / National Strength & Conditioning Association, 2005. 19: p. 9-15. https://doi.org/10.1519/14173.1 [DOI:10.1519/00124278-200502000-00003] [PMID]
23. Page, P. and T.S. Ellenbecker, The scientific and clinical application of elastic resistance. 2003: Human Kinetics.
24. Khayambashi, K., et al., The Effects of Isolated Hip Abductor and External Rotator Muscle Strengthening on Pain, Health Status, and Hip Strength in Females With Patellofemoral Pain: A Randomized Controlled Trial. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 2012. 42(1): p. 22-29. [DOI:10.2519/jospt.2012.3704] [PMID]
25. Farhani, F. and S. Riyahi, Comparison of Three Methods of Resistance Training with Blood Flow Restriction on Functional Factors and Cardio Respiratory Preparedness in Military Soldiers. Journal of Military Medicine, 2019. 21(1): p. 73-81.
26. Pope, Z.K., J.M. Willardson, and B.J. Schoenfeld, Exercise and blood flow restriction. The Journal of Strength & Conditioning Research, 2013. 27(10): p. 2914-2926. [DOI:10.1519/JSC.0b013e3182874721] [PMID]
27. Cynthia AT. The effects of strength and plyometric training on joint position, joint moments and joint stiffness at the knee. [PhD Thesis]. Provo, UT: Faculty of Brigham Young Uni 2004.
28. Docherty, C.L., J.H. Moore, and B.L. Arnold, Effects of strength training on strength development and joint position sense in functionally unstable ankles. Journal of athletic training, 1998. 33(4): p. 310.
29. Keen, D.A., G.H. Yue, and R.M. Enoka, Training-related enhancement in the control of motor output in elderly humans. Journal of Applied Physiology, 1994. 77(6): p. 2648-2658. [DOI:10.1152/jappl.1994.77.6.2648] [PMID]
30. Koorosh-fard, N., et al., Effect of Feedback Corrective Exercise on Knee Valgus and Electromyographic Activity of Lower Limb Muscles in Single Leg Squat. Archives of Rehabilitation, 2015. 16(2): p. 138-147.
31. Winby, C., et al., Correlation between EMG-based co-activation measures and medial and lateral compartment loads of the knee during gait. Clinical biomechanics, 2013. 28(9-10): p. 1014-1019. [DOI:10.1016/j.clinbiomech.2013.09.006] [PMID]
32. Mohammadi, H., H. Daneshmandi, and M. Alizadeh, Effect of Corrective Exercises Program on Strength، ROM, and Performance in Basketball Players with Dynamic Knee Valgus. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 2019. 8(3): p. 29-41.
33. Neumann DA. Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation. 2nd edition. ST Louis, Missouri: Mosby, 2009.
34. Aglietti P, Insall JN, Cerulli G. Patellar pain and incongruence. I: Measurements of incongruence. Clin Orthop Relat Res 1983; (176): 217-24. [DOI:10.1097/00003086-198306000-00032]
35. Hewett, T., et al., Biomechanical Measures of Neuromuscular Control and Valgus Loading of the Knee Predict Anterior Cruciate Ligament Injury Risk in Female Athletes A Prospective Study. The American journal of sports medicine, 2005. 33: p. 492-501. [DOI:10.1177/0363546504269591] [PMID]
36. Saki F, Madhosh M, Sedaghati P. The Effect of Selective Plyometric Training on the Lower Extremity Functional Performance Indexes of Female Athletes With Dynamic Knee Valgus. Physical Treatments-Specific Physical Therapy Journal. 2019 Jan 10;9(1):31-8. [DOI:10.32598/PTJ.9.1.31]
37. Anabestani, M., A. Hosseini-Kakhk, and M. Hamedinia, Comparison of combined training with and without vascular occlusion on selected physical fitness components in postmenopausal women. Sport Physiology, 2014. 6(21): p. 123-136.
38. Karabulut, M., et al., The effects of low-intensity resistance training with vascular restriction on leg muscle strength in older men. European journal of applied physiology, 2010. 108(1): p. 147. [DOI:10.1007/s00421-009-1204-5] [PMID]
39. Mason, M.J.S., J.G. Owens, and L.W.J. Brown, Blood Flow Restriction Training: Current and Future Applications for the Rehabilitation of Musculoskeletal Injuries. Techniques in Orthopaedics, 2018. 33(2): p. 71. [DOI:10.1097/BTO.0000000000000301]
40. Ford, K.R., et al., An evidence-based review of hip-focused neuromuscular exercise interventions to address dynamic lower extremity valgus. Open access journal of sports medicine, 2015. 6: p. 291-303. [DOI:10.2147/OAJSM.S72432] [PMID] [PMCID]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه بیومکانیک ورزشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Sport Biomechanics

Designed & Developed by : Yektaweb