اصول نگارش و ارسال مقاله برای نشریه تخصصی بیومکانیک ورزشی

مراحل داوری مقالات
 ارسال مقالات صرفاً از طریق سامانه مجله ممکن خواهد بود. در بررسی اولیه و اعلام وصول که حداکثر دو هفته طول خواهد کشید، تناسب مقاله با اهداف و موضوع مجله مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مرحله چنانچه نقصی در ارتباط با فرمت و ساختار تعیین شده و یا فایل‌های مورد نیاز برای مقالات مشاهده شود به نویسنده مسئول برگردانده می‌شود. چنانچه مقاله دریافت شده در چهارچوب حیطه و اهداف مجله قرار بگیرد، بدون اطلاعات مربوط به نام نویسندگان و محل اجرای پژوهش وارد جریان داوری می‌شود. هر مقاله توسط حداقل ۲ داور ارزیابی خواهد شد و چنانچه نظر داوران متناقض با یکدیگر باشد به داور سوم نیز ارجاء می‌گردد. نتیجه داوری از طریق سامانه به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید. پس از دریافت فایل اصلاح شده، چنانچه بازبینی مجدد توسط داور ضروری باشد، مجدداً به داور مربوطه ارسال می‌گردد. در هر مرحله داوران یک ماه مهلت خواهند داشت که نتیجه داوری را ارسال نمایند. چنانچه به هر دلیلی نتیجه داوری در مهلت مقرر آماده نشود به منظور رعایت حقوق نویسندگان از داوران دیگری استفاده خواهد شد. چنانچه مقاله پذیرش کامل داوران را اخذ نماید، در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت و تأییدیه پذیرش مقاله کتباً از طریق سامانه به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.

رعایت کلیه موارد زیر برای تنظیم مقاله الزامی است.
مطالب مقاله به صورت یک ستونی با رعایت حاشیه لازم (حداقل ۲ سانتی‌متر از هر طرف) با قلم B-Nazanin۱۳ برای متون فارسی و قلم Times New Roman ۱۲ برای متون انگلیسی تایپ شوند. تعداد صفحات مقاله نباید از ۱۵ صفحه (تمامی بخش‌ها شامل صفحه اول، چکیده، متن اصلی، فهرست منابع و جداول) تجاوز کند. مقاله باید ضمن رعایت قواعد دستوری، به فارسی سلیس و روان نوشته شده باشد و تا حد امکان از کاربرد اصطلاحات بیگانه که معادل مناسب فارسی دارند پرهیز گردد. در صورتی که واژه جایگزین فارسی مصطلح یا مناسب نباشد، می‌توان با حروف فارسی از آوانویسی استفاده و اصل واژه انگلیسی در داخل پرانتز نگاشته شود. همچنین مؤلف باید نام‌های خارجی را بدون ذکر سال به زبان انگلیسی بیاورد و اصطلاحات مورد استفاده در متن را در خود متن، داخل پرانتز بیاورد و از زیر نویس آنها خودداری گردد. واژه‌ها و یا عباراتی که بصورت علائم اختصاری بکار برده می‌شوند نیز در اولین استفاده، نام کامل آنها ذکر گردد. برای واژه‌های اختصاری و مخفف و نمادها فقط موارد استاندارد آنها قابل استفاده می‌باشد. در عنوان و چکیده‌ها نبایدکلمات اختصاری مورد استفاده قرار گیرند. تمامی متن اصلی مقاله می‌بایست دارای شماره صفحه (در پایین و مرکز صفحه) باشد. در هر صفحه نیز خط‌ها را از ۱ شماره‌گذاری نمایند تا برای داوری آسان‌تر مورد اشاره قرار گیرد.

صفحه اول
صفحه اول مقاله به ترتیب شامل عنوان مقاله، نام و نام‌خانوادگی نویسندگان، درجه علمی و محل اشتغال نویسندگان، آدرس، تلفن، آدرس الکترونیکی نویسنده مسئول می باشد. در انتهای صفحه نیز اسامی نویسندگان و آدرس آنها و همچنین نویسنده مسئول به انگلیسی نوشته شده باشد. هنگامی که مؤلف مسئول شاغل نباشد، باید آدرس موسسه محل اجرای طرح را به عنوان آدرس خود ذکر نماید.

صفحه دوم
در صفحه دوم به ترتیب عنوان فارسی مقاله، چکیده فارسی و کلید واژگان ذکر می‌گردند. نام نویسندگان در صفحه دوم نباید ذکر گردد. چکیده مقاله از پاراگراف جدید شروع شود و حداکثر ۲۵۰ کلمه باید باشد. چکیده شامل هدف، روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری است. در متن چکیده از فعل‌های معلوم استفاده شود. برای توصیف آنچه انجام شده از فعل گذشته و برای نتیجه‏ گیری از فعل زمان حال استفاده گردد. لازم به ذکر است که در متن چکیده به هیچ عنوان به منبع خاصی ارجاع داده نشود. از واژه‌های اختصاری و مخفف استفاده نشود. حداکثر ۵ کلید واژه که با کاما از یکدیگر جدا می شوند آورده شود.

صفحه سوم
بعد از چکیده کوتاه فارسی، یک چکیده بلند ۱۰۰۰ کلمه ای فارسی به همراه یک نمودار و یا یک جدول (از نمودار و یا جداول استفاده شده در متن مقاله )نیز اضافه شود. (چکیده بلند می بایست دارای چهار بخش ۲۵۰ کلمه ای شامل مقدمه، روش، نتایج و بحث باشد). لازم به ذکر است این چکیده بلند ۱۰۰۰ کلمه ای توسط عوامل مجله برای نمایه سازی مقاله در اسکوپوس ترجمه خواهد شد. لطفا دقت شود شماره منابع در چگیده بلند متناسب با شماره منبع در متن اصلی مقاله باشد.

صفحه چهارم
صفحه سوم شامل عنوان انگلیسی مقاله، چکیده انگلیسی به ترتیب Objective، Methods، Results، Discussion و Conclusion و کلید واژگان نوشته شوند. شایسته است چکیده انگلیسی و کلید واژگان (Key Words) دقیقاً با چکیده و کلید واژگان فارسی مطابقت نماید.

متن مقاله
متن اصلی مقاله به ترتیب شامل ۶ عنوان مقدمه، روش شناسی، نتایج، بحث، نتیجه گیری نهائی، تشکر و قدردانی و منابع می‌باشد.

مقدمه
در مقدمه باید مسئله اصلی پژوهش، ضرورت انجام آن و اهداف تحقیق آورده شوند. در بیان ضرورت تحقیق باید اهم تحقیقات انجام شده قبلی و نقاط ضعف آنها و اینکه چرا با وجود تحقیقات قبلی، این تحقیق باید انجام شود، مورد اشاره قرار گیرد. سعی شود تا حد ممکن از آوردن افعال مجهول خودداری و از افعال به صورت خبری (حال ساده) استفاده شود.

روش شناسی
 به ‌نحوی باید تحریر شود که از روی آن پژوهش ارائه شده دقیقاً قابل تکرار باشد. در این بخش جزییات روش تحقیق شامل جامعه، نمونه‌ها، شرایط پذیرش نمونه‌ها، روش نمونه‌گیری و منطق تعداد نمونه، روش جمع‌آوری اطلاعات، ابزارهای اندازه‌گیری (روایی و پایایی وسایل و ابزارها در خارج و داخل کشور)، نام کشور و شرکت سازنده مواد و دستگاه‌ها به تناسب روش تحقیق، رعایت موازین اخلاق در پژوهش و همچنین روش‌های آماری می‌بایست گزارش شود.

نتایج
نتایج شامل شرح کامل یافته‌های پژوهش می‌باشد. مجموعاً تعداد جداول و نمودراها بیش از ۵ عدد نباشد. در جدول و نمودارها باید مشخص شود که میانگین ± انحراف معیار می‌باشد یا خطای معیار استفاده شده است. ذکر دقیق مقادیر آماره آزمون‌ها و P- Value در آزمون‌های آمار استنباطی ضروری می‌باشد. رنگ‌های مختلف نمودارها باید به نوعی انتخاب شوند که در چارچوب سیاه و سفید تمایز آنها آسان باشد. در تمامی نمودارها مقادیر انحراف معیار باید نشان داده شوند. اعداد در محورهای نمودار و جداول باید فارسی باشد. کلیه شکل‌ ها، نمودارها و تصاویر با واژه "شکل" نام گذاری شده و عنوان شکل در زیر آن درج شود. جداول و نمودارها باید با شماره مشخص شوند.
عکس‌ها باید به وضوح و کیفیت بالا تهیه شوند و نویسندگان محترم می‌بایست از قرار دادن تصویر شکل‌ها خود داری نموده و تنها از فایل‌های اصلی برگرفته از نرم افزارهای مربوطه استفاده کنند. بهتر است از تکرار مطالبی که در متن آورده شده‌اند در جداول و بالعکس اجتناب شود. جداول و نمودارها می‌بایست مطابق ضوابط و الگوهای APA ارائه گردند. عنوان جدول باید گویا باشد به نحوی که نیاز نباشد به متن مراجعه شود. اعداد جدول حداکثر تا دو رقم اعشار آورده شود. در جدول‌ها از رسم خطوط عمودی خوداری گردد.

بحث و نتیجه گیری
 شرح نکات مهم یافته‌ها، آثار و اهمیت یافته‌ها و محدودیت پژوهش بحث و بررسی قرا گرفته و در انتها نتیجه نهایی ذکر گردد. در بخش بحث و بررسی از آوردن عدد رقم مربوطه به بخش نتایج خودداری شود.

تشکر و قدردانی
در این قسمت نام منبع یا منابع حمایت مالی که منجر به انجام تحقیق و تهیه مقاله گردیده است ذکر می‌شود و از کلیه افرادی که در تهیه ابزار آزمایشگاه، ترجمه متون، اصلاح ادبی و ویرایش علمی مقاله کمک نموده اند تشکر شود. در صورتی که تحقیق بدون حمایت مالی انجام شده باشد و یا کمک مؤثر در زمینه ویرایش ادبی و علمی اخذ نگردیده باشد لازم به افزودن این بخش نیست.

منابع
منابع مقاله به روش ونکور تنظیم می‌گردند. به طوری که ارجاعات مبتنی به صورت شماره و به ترتیب ظهور در متن مشخص شده و در پایان مقاله در قسمت منابع به ترتیب ظهور متن شماره گذاری می‌گردند. در متن، بعد از استفاده از هر منبع، شماره منبع داخل پرانتز درج شود.
با توجه به شرایط نمایه شدن مجلات در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر دنیا لازم است تمام منابع فارسی به زبان انگلیسی آوا نویسی شوند. برای نوشتن عنوان مقاله فارسی از عنوان چکیده انگلیسی همان مقاله در مجله‌ای که چاپ شده استفاده گردد.

به منظور سهولت در منبع نویسی توصیه می شود از برنامه EndNote و فرمت Journal of Sport Biomechanics استفاده گردد.
نحوه نگارش منابع اعم از مقاله یا کتاب به شرح ذیل می‌باشد:
منابع فارسی به صورت مقاله
نام خانوادگی نویسند (گان) نام نویسند (گان)، عنوان مقاله.نام مجله، سال انتشار؛ شماره مجله: صفحات.
مثال: احمدی جمال، فتحی سمیه، سنجری شعبان. گواتر آندمیک در استان همدان: ۵ سال پس از مصرف نمک یددار. پژوهش در پزشکی. ۱۳۷۷; سال ۲۲، شماره ۲: ۱۴۵-۱۳۵

آوا نویسی به زبان انگلیسی: مثال

 Ahmadi J, Fathie S, Sanjari Sh, Endemic Goiter in Province Hamedan: intake iodine salt after ۵ years, Pajohesh dar Pezeshki, ۱۹۹۸;۲۲(۲):۱۳۵-۱۴۵
منابع فارسی به صورت کتاب
 نام خانوادگی نویسند (گان) نام نویسند (گان)، عنوان کتاب، شماره چاپ، محل انتشار، نام ناشر، سال انتشار: شماره صفحات.
مثال: محمدی حسن، جلیلی حسین، تضمین کیفیت آزمایشگاهی، چاپ دوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۵: ۸۸-۴۴
منابع پایان نامه
 نام خانوادگی نویسند (گان) نام نویسند (گان)، عنوان پژوهش، پایان نامه کارشناسی ارشد (دکتری)، دانشگاه محل ارائه، تاریخ : شماره صفحات.
منابع انگلیسی به صورت مقاله
نام خانوادگی نویسند(گان ))حرف اول نام نویسنده (گان. عنوان مقاله. نام مجله. اسم ناشر، سال انتشار ؛ شماره مجله: شماره صفحات.
نام نویسندگان تا شش نفر نوشته می‌شود و اگر تعداد بیش از شش نفر بود به دنبال آن کلمه Et al می‌آید.
مثال:
Vega KJ, Pina I, Krensky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Annals Internal Medicine.۱۹۹۶;۱۲۴(۱۱):۹۸۰-۳.
منابع انگلیسی به صورت کتاب
نام خانوادگی نویسند(گان))حرف اول نام نویسند(گان). عنوان کتاب، نوبت چاپ، شهر محل انتشار: اسم ناشر،سال انتشار: شماره صفحات.
مثال:
 Ringsven MK, Bond D, Gerontology and Leadership skills for nurses. Albany (NY):Delmar Publishers; ۱۹۹۶:P.۴۶۵-۷۸
-اگر منبع مورد استفاده فصلی از کتاب باشد
Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH ,Brenner BM , editors. Hypertension : pathophysiologh, diagnosis , and management. New York: Raven Press; ۱۹۹۵. P. ۴۶۵-۷۸
استفاده از منابع اینترنتی:
Hughes, J. Satisfaction with Medical Care : Areview of the Field. www.chagesufer.com/hlth/patsa.html. Accessed: Fed ۲ ۲۰۳-۰۵-۲۰۳. National Libraray of Medicine. (۲۰۰۰). Fact Sheet. Medical Subject Headings (MeSH).(on-line). Available: htpp://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/mesh.html/Accessed June ۷,۲۰۰۰

علاوه بر نکات فوق، مقاله بر اساس شرایط زیر بررسی می‌شود.
- در صورتی که نویسنده مسئول، تغییرات درخواست شده از سوی داوران و کارشناسان مجله را ظرف مدت ۶۰ روز انجام و از طریق سامانه ارسال نکند، مقاله از فرآیند بررسی و داوری حذف می‌شود.
- لازم به ذکر است در صورت پذیرش مقاله به شرط انجام اصلاحات، محقق می‌بایست برای هر داور به طور مجزا اشکالات یا توصیه داده شده از سوی داور را در یک فایل Word جداگانه با نام " پاسخ به داوری " ارسال نماید.
- در پاسخ به داوری ابتدا کد داور در بالای صفحه نوشته شده و سپس به ترتیب اشکالات مطرح شده را با پاسخ و عمل انجام شده در هر مورد توضیح دهد. در پایان پاسخ به هر یک از اشکالات، باید عمل انجام شده در مقاله با قید صفحه و شماره خط مربوطه اشاره نموده و در متن مقاله اصلاحات انجام گرفته برای هر بخش به طور مجزا با رنگی متمایز ( برای هر داور) مشخص نماید.
- مسئولیت صحت علمی مندرجات مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان آن است.
- هیئت تحریریه نشریه در قبول یا رد مقاله در هر مرحله ای که باشد آزاد است.
- مقالات منتشر شده نباید قبلاً در هیچ نشریۀ داخلی و یا خارجی چاپ شده باشد. از لحظه ارسال به این مجله تا حصول نتیجه نهایی در صورت بروز تخلف در این زمینه مراتب به طریق قانونی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و نیز عدم تعهد نویسنده به سایر نشریات علمی کشور، مدیریت نشریه و سایر مراجع ذیربط اطلاع داده خواهد شد.
- ارسال کننده یا ارسال کنندگان مقاله باید تعهد نمایند تا زمانی که جواب نهایی رد مقاله خود را دریافت نکرده باشند مقاله خود را به نشریات داخلی و خارجی دیگر ارسال نکنند. بدیهی است در صورتی که مقاله پذیرفته شود نیز هر نوع چاپ مجدد، مصداق سرقت علمی و یا کپی برداری غیر قانونی خواهد یافت.
- استفاده از مندرجات نشریه با ذکر کامل مآخذ آزاد است.  
- نویسندگان با ارسال مقاله به این مجله حق هر گونه تغییر عبارت و یا ویراستاری علمی و ادبی را در عنوان و یا متن مقاله بدون ایجاد تغییر در اعداد و ارقام و نتایج مطالعه به هیات تحریریه مجله واگذار می نماید.

دفعات مشاهده: 20270 بار   |   دفعات چاپ: 1398 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه بیومکانیک ورزشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Sport Biomechanics

Designed & Developed by : Yektaweb