فصلنامه بیومکانیک ورزشی- درباره نشریه
نشریه تخصصی بیومکانیک ورزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه بیومکانیک ورزشی
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

مدیر مسئول: دکتر مهدی مجلسی
سردبیر: پروفسور نادر فرهپور
مدیرداخلی: لیلا جمشیدی
ویراستار انگلیسی: دکتر علی غلامی مهرداد
ویراستار فارسی: دکتر رضا صادقی شهپر
شاپای چاپی: 4906-2476

شاپای الکترونیکی: 5937-2476
شمارگان: 1000 نسخه
ناشر: انشارات چنار
نشانی دفتر مجله: همدان،شهرک مدنی، بلوار امام خمینی(ره)، بلوار پروفسور موسیوند، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، معاونت پژوهش و فناوری، دفتر مجلات علمی
صندوق پستی: 734
تلفکس: 08134494042
پایگاه اینترنتی: http://biomechanics.iauh.ac.ir
رایانامه: sportbiomechanics@iauh.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه بیومکانیک ورزشی:
http://biomechanics.iauh.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب