فصلنامه بیومکانیک ورزشی- هیات تحریریه
هیئت تحریریه فصلنامه بیومکانیک ورزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر نادر فرهپور سر دبیر استاد دانشگاه آزاد اسلامی همدانnaderfarahpour1gmail.com
دکتر مهدی مجلسی هیأت تحریریه استادیار دانشگاه آزاد اسلامی همدانmajlesi11gmail.com
دکتر مهدی نمازی زاده هیأت تحریریه دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان dmnamaziyahoo.com
دکتر فرزام فرهمند هیأت تحریریه استاد دانشگاه صنعتی شریف farahmandsharif.ir
دکتر پاول آلارد هیأت تحریریه استاد دانشگاه مونترال کانادا، paul.allardumontreal.ca
دکتر عباس معمارباشی هیأت تحریریه استاد دانشگاه محقق اردبیلی a_meamarbashi yahoo.com
دکتر فرزان براتی هیأت تحریریه دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی همدانahbarati20gmail.com
دکتر منصور اسلامی هیأت تحریریه دانشیار دانشگاه مازندران mseslamigmail.com
دکتر محمد تقی کریمی هیأت تحریریه استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان mohammad.karimi.bioengineeringgmail.com
دکتر گیتی ترکمان هیأت تحریریه استاد دانشگاه تربیت مدرس TORKAMGmodares.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه بیومکانیک ورزشی:
http://biomechanics.iauh.ac.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب