فصلنامه بیومکانیک ورزشی- هیات تحریریه
هیئت تحریریه فصلنامه بیومکانیک ورزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر نادر فرهپور سر دبیر استاد دانشگاه آزاد اسلامی همدانnaderfarahpour1@gmail.com
دکتر مهدی مجلسی هیأت تحریریه استادیار دانشگاه آزاد اسلامی همدانmajlesi11@gmail.com
دکتر مهدی نمازی زاده هیأت تحریریه دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان dmnamazi@yahoo.com
دکتر فرزام فرهمند هیأت تحریریه استاد دانشگاه صنعتی شریف farahmand@sharif.ir
دکتر عباس معمارباشی هیأت تحریریه دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی a_meamarbashi yahoo.com
دکتر فرزان براتی هیأت تحریریه دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی همدانahbarati20@gmail.com
دکتر منصور اسلامی هیأت تحریریه دانشیار دانشگاه مازندران mseslami@gmail.com
دکتر محمد تقی کریمی هیأت تحریریه دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان mohammad.karimi.bioengineering@gmail.com
دکتر گیتی ترکمان هیأت تحریریه استاد دانشگاه تربیت مدرس TORKAMG@modares.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه بیومکانیک ورزشی:
http://biomechanics.iauh.ac.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب