فصلنامه بیومکانیک ورزشی- هیات تحریریه
هیئت تحریریه فصلنامه بیومکانیک ورزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 سردبیر رتبه دانشگاهی وابستگی سازمانی ایمیل
دکتر نادر فرهپور استاد دانشگاه آزاد اسلامی همدان، همدان، ایران. naderfarahpour۱gmail.com
اعضای هیئت تحریریه
دکتر مهدی مجلسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی همدان، همدان، ایران. majlesi۱۱gmail.com
دکتر مهدی نمازی زاده دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران. dmnamaziyahoo.com
دکتر فرزام فرهمند استاد دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران. farahmandsharif.ir
دکتر پاول آلارد استاد دانشگاه مونترال کانادا، مونترال، کانادا. paul.allardumontreal.ca
دکتر عباس معمارباشی استاد دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. a_meamarbashiyahoo.com
دکتر فرزان براتی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی همدان، همدان، ایران. ahbarati۲۰gmail.com
دکتر محمد تقی کریمی استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. mohammad.karimi.bioengineeringgmail.com
دکتر گیتی ترکمان استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. torkamgmodares.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه بیومکانیک ورزشی:
http://biomechanics.iauh.ac.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب