فصلنامه بیومکانیک ورزشی- اخبار نشریه
پایگاه های نمایه کننده

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه بیومکانیک ورزشی:
http://biomechanics.iauh.ac.ir/find-1.43.10.fa.html
برگشت به اصل مطلب