Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Sport Biomechanics

فصلنامه بیومکانیک ورزشیVolume 4, Number 2 (2018-9)


The Effect of Comparison Kinesio Taping and Corrective Exercise on Genu Varum and Knee Kinematics in Adolescent Soccer Players
مقایسه تأثیر کنزیوتیپ و حرکات اصلاحی بر زانوی پرانتزی و کینماتیک زانو هنگام راه رفتن در فوتبالیست های نخبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Kinematics Gait Pattern Analysis of Thin, Normal and Obese Children
بررسی الگوی کینماتیک راه رفتن کودکان لاغر، عادی و چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Ground Reaction Forces in Active Male with and without Genu Varum Deformity during the Stance Phase of Running
بررسی مؤلفه های نیروی عکس‌العمل زمین در مردان فعال با و بدون دفورمیتی ژنوواروم، طی فاز استانس دویدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Lower Extremity Stiffness with Selected Biomechanical Variables during Vertical Jumps in Healthy Active Men
ارتباط سفتی اندام تحتانی با متغیرهای منتخب بیومکانیکی در اجرای پرش‌های عمودی مردان فعال سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency Domain Analysis of Gait Ground Reaction Forces in Deaf and Hearing Children
تحلیل دامنه فرکانسی نیروهای عکس‌العمل زمین در کودکان ناشنوا و همسالان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Kinesiopathology of Thoracolumbar Spine Injuries in Throwing and Overhead Young Athletes
کینزیوپاتولوژی آسیب ستون فقرات کمری پشتی ورزشکاران جوان رشته های پرتابی و دست بالای سر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2018-6)


The Effect of 12 Weeks of Wrestling+ Specific Warm-Up Program on Dynamic Balance in Cadet Wrestlers
تأثیر 12 هفته برنامه گرم‌ کردن اختصاصی کشتی Wrestling+ بر تعادل پویا کشتی‌ گیران نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Neuromuscular Mechanisms and Static and Dynamic Balance of Soccer Players
بررسی ارتباط بین سازوکارهای عصبی عضلانی با تعادل ایستا و پویای بازیکنان فوتبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Core Stability Muscles Isometric Strength and Endurance with the Postural Control and Walking Endurance in Patients with Multiple Sclerosis
ارتباط بین قدرت و استقامت ایزومتریک عضلات ثبات دهنده مرکزی با کنترل پاسچر و استقامت در راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Fatigue on the Static and Dynamic Balance in Karate Kata and Kumite Elite Men
تأثیر خستگی ناشی از یک جلسه تمرین شدید بر تعادل ایستا و پویای کاراته کاهای کاتا و کومیته مرد نخبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effects of Dry-Land and In-Water Core Stability Training Programs on Swimmers’ Upper Body Balance and Performance
مقایسه دو برنامه تمرینی ثبات مرکزی در خشکی و آب بر تعادل اندام فوقانی و عملکرد شناگران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the Role of Therapeutic Exercise in Knee and Hip Osteoarthritis: A Review study
نگاهی به ورزش درمانی در استئوآرتریت زانو و لگن: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2018-3)


Investigation Two Type of Absolute and Coordination Variability of Upper Limb Joints through Learning
بررسی دو نوع تغییر پذیری هماهنگی و مطلق حرکتی مفاصل اندام فوقانی طی فرایند یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of the Yumeiho Therapy Massage on Repositioning Error, Range of motion of Trunk Flexion and the Functional power in Female Volleyball Players with Hyper Lordosis
اثربخشی ماساژ یومی هوتراپی بر خطای بازسازی، دامنه حرکتی فلکشن تنه و قدرت عملکردی زنان والیبالیست مبتلا به لوردوز کمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Electrical Activity of Serratus Anterior and Upper Trapezius Muscles and the Scapular Symmetry in Three Fields of Shooting
مقایسه فعالیت الکتریکی عضلات دندانه‌ای قدامی و ذوزنقه فوقانی و وضعیت تقارن کتف بین سه رشته تیراندازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Selected Kinematic Variables in the Front- and Rear- Weighted Track Start of Elite Male Swimmers
مقایسه متغیرهای منتخب کینماتیکی استارت تک‌پای جلو وزن و عقب وزن شناگران پسر نخبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Dynamic Knee Valgus during Overhead Squat on Distal and Proximal Knee Joints Muscle Strength and Range of Motion in Basketball Players
تأثیر والگوس پویای زانو حین اسکات بالای سر بر قدرت و دامنه حرکتی مفاصل دیستال و پروگزیمال زانوی بسکتبالیست‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing a Model for Determining the Center of Mass in Children Aged 6 to 12 in Isfahan
معرفی الگوی تغییرات مرکز جرم کودکان 6 تا 12 سال شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2017-12)


A Review on the Impact Skills Analysis Using two Physical Principles; Impulse- Momentum and Work- Energy in Martial Arts
مروری بر تجزیه و تحلیل مهارت های ضربه ای در ورزش های رزمی با استفاده از دو اصل فیزیکی ضربه- اندازه حرکت و کار- انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight -Weeks General Preparation Exercise on Some Selected Biomechanical, Anthropometrical and Physiological Parameters of the Iranian Women’s National Taekwondo Team
تأثیر هشت هفته تمرین فاز آماده‌سازی عمومی بر منتخبی از متغیرهای بیومکانیکی، آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی تیم ملی تکواندو بانوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing of Athletic Performance and Biometric Features of Selected Teenagers Based on the Specific Talent Identification Pattern of Karate with Elite Athletes
مقایسه ویژگی های بیومتریک و عملکرد ورزشی کاراته کاران نخبه نوجوانان با منتخبین یک الگوی اختصاصی استعدادیابی کاراته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Medial and Lateral Heel Wedge Changes on the Mechanical Parameters of Diabetic Foot Ulcers during Gait
اثر تغییرات شیب گوه‌ داخلی و خارجی پاشنه بر پارامترهای مکانیکی پا در حین راه رفتن بیماران دیابتی با زخم پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Six Weeks of Hamstring Eccentric Exercises on the Postural Control and Knee Joint Proprioception in Adolescent Football Players
تأثیر شش هفته تمرینات اکسنتریک همسترینگ بر توانایی کنترل پوسچر و عملکرد حس عمقی مفصل زانو در فوتبالیست های نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermo-plastic Materials in the Manufacture of Orthoses: A Review of Literature
مواد ترموپلاستیک در ساخت ارتوزها، مروری بر مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2017-9)


The Effects of Shoulder- Girdle Muscles Fatigue on Ground Reaction Force, Elbow and Shoulder Joint Angle, and Accuracy of the Athletic Performance in Handball Penalty Throws
اثر خستگی عضلات کمربند شانه ای بر نیروی عکس‌العمل زمین، زاویه مفصل آرنج و شانه و دقت طی شوت پنالتی هندبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation Stability of Upper Limb Function in Handballers with Glenohumeral Internal Rotation Deficit
بررسی ثبات عملکردی اندام فوقانی هندبالیست‌های دارای نقص چرخش داخلی شانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Short-Term Use of Cold Spray on Strength and Ankle Joint Position Sense in Professional Wrestlers
تأثیر استفاده کوتاه‌مدت از اسپری‌های سردکننده بر قدرت و حس وضعیت مفصل مچ پای کشتی‌گیران حرفه‌ای‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Principal Component Analysis Of Anthropometric and Biomechanical Variables In Adolescent Elite Karateka Athletes
آنالیز مؤلفه های اصلی متغیرهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی ورزشکاران کاراته کار نوجوان نخبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Proprioception Exercises in the Rehabilitation Process of Football Players after Arthroscopic Surgery Anterior Cruciate Ligament (ACL)
اثر تمرینات حس عمقی در توان‌بخشی فوتبالیست‌ها پس از عمل جراحی آرتروسکوپی رباط صلیبی قدامی زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Percentage Stance and Swing Phases and Ground Reaction Force between Young and Older Adults during Walking at different speeds
مقایسه درصد فازهای استقرار و نوسان و نیروی واکنش زمین بین جوانان و سالمندان حین راه رفتن با سرعت های مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2017-6)


The Effect of Eight Weeks of Strength Training on Selected Biomechanical Properties of Femur in Old Male Rats
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر متغیرهای منتخب بیومکانیکی استخوان ران موش های صحرایی نر مسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Vertical Ground Reaction Force during Forward and Backward Walking among Professional Male Karatekas with Genu Varum and Normal Knees
مقایسه نیروی عمودی عکس العمل زمین حین راه رفتن به جلو و عقب در مردان کاراته کای حرفه ای با زانوی پرانتزی و نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Range of Motion and Lower Limb Muscle Activity in Parkinson Patients and Normal Elderly Subject (a case study)
بررسی دامنه حرکتی و فعالیت عضلات اندام تحتانی بیمار مبتلا به پارکینسون در مقایسه با فرد سالمند هنگام راه رفتن (مطالعه موردی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Interaction between Visual and Proprioception Information for Dynamic Postural Control in Healthy Individuals
تعامل بین درون دادهای بینایی و حسی– عمقی برای کنترل دینامیکی پوسچر در افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritizing Anthropometric, Biomechanical and Physiological Characteristics of the Elite Boys in 200m Backstroke Swimming for Identification of their Talents and Prediction of their Performance
اولویت‌بندی ویژگی‌های آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و فیزیولوژیکی پسران نوجوان نخبه جهت استعدادیابی و پیش‌بینی عملکرد شنای 200 متر کرال پشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2017-3)


The Effect of Foot Pronation on Postural Control of Body and Electrical Activity of Selected Ankle Muscles during V-Cut Motion
تأثیر ناهنجاری پرونیشن پا بر کنترل پاسچر بدن و فعالیت الکتریکی عضلات منتخب مچ پا طی حرکت برش جانبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Anthropometric Characteristics and Crawl and Breaststroke Performance in Adolescent Girl Swimmers
ارتباط بین ویژگی های آنتروپومتریکی و عملکرد شنای کرال سینه و قورباغه در دختران نوجوان شناگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Symmetry of the Ground Reaction Forces in Patient with ACL Rupture during Vertical Jump
بررسی تقارن اجزای نیروی عکس العمل زمین هنگام پرش عمودی در افراد با پارگی یک طرفه رباط متقاطع قدامی زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of Knee Injury Prevalence and its Mechanism among Premier League Soccer Referees in Iran
شیوع و بررسی انواع مکانیزم آسیب زانو در داوران فوتبال لیگ برتر ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Kinematic Analysis of Upper Extremity Joint when Punching by Three Different Methods in Athletes of Different Skill Levels
تجزیه و تحلیل کینماتیک مفاصل اندام فوقانی هنگام اجرای مهارت ضربه مشت مستقیم با سه روش مختلف تمرینی در دو گروه آماتور و نخبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Period Stretching Training on Functional Dynamic Balance Performance and Range of Motion Patients with Knee Osteoarthritis
تأثیر یک دوره تمرین کششی بر عملکرد تعادل پویای کارکردی و دامنه حرکتی زانوی بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2016-12)


Comparison of Myoelectric Activity of a Selection of Upper Extremity Muscles while Doing Bench Press in Two Training Methods of TRX and Barbell Bench Press
مقایسه فعالیت میوالکتریکی منتخبی از عضلات اندام فوقانی هنگام اجرای پرس سینه در دو روش تمرینی تی آر ایکس و پرس سینه نیمکت با هالتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Shoulder Muscles' Function during Arm Flexion with and without Load in Patient's with Chronic Low Back Pain and Healthy Individuals
عملکرد عضلات شانه هنگام فلکشن بازو با و بدون بار در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Foot Position on the Muscles Activity of the Shoulder and Trunk Muscles in Load Lifting
اثر وضعیت قرار گیری پا بر فعالیت عضلات شانه و تنه هنگام بلند کردن بار از زمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ankle, Knee and Hip Isokinetic Fatigue on Shock Absorption and Rate of Loading during Pair-leg Landing
اثر خستگی ایزوکینتیک عضلات مچ پا، زانو و ران بر جذب شوک و میزان بار در حرکت فرود جفت پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biomechanical Modeling of Selected Methods of Load Carriage to Improve Military Capabilities of Troops
مدل سازی بیومکانیکی منتخبی از روش های حمل بار، با هدف افزایش توان رزمی نیروهای نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatiotemporal Variables of Gait in Patients with Adolescent Idiopathic Scoliosis and Healthy Individuals
متغیرهای فضایی ـ زمانی راه رفتن در بیماران اسکولیوز نوجوانی ناشناخته و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2016-9)


Determining the Optimum Training Conditions for Selective Strengthening of Vastus Medialis Oblique Muscle over Vastus Lateralis through Using Musculoskeletal Modeling
تعیین شرایط تمرینی بهینه برای تقویت انتخابی عضله پهن داخلی مایل نسبت به عضله پهن خارجی با استفاده از مدل‌سازی عضلانی اسکلتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Knee Alignment and Foot Structure in Futsal Players with and without Hamstring Shortness
بررسی راستای زانو و ساختار پا در ورزشکاران فوتسالیست با و بدون کوتاهی همسترینگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of 8 Weeks of Resistance Training with Traband on Dynamic Balance in Young Soccer Players
تأثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی با تراباند بر تعادل پویای فوتبالیست‌های جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of two models of marker – placement for identifying the rear foot angle in normal people with and without shoes during the stance phase of walking
مقایسه دو مدل وضعیت قرارگیری نشانگرها جهت بررسی زاویه پشت پا طی فاز استقرار راه رفتن در دو وضعیت با و بدون کفش در افراد با پای طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Plantar Pressure Distribution in Dominant & Non-dominant leg of female Kata and Kumite National Team
مقایسه توزیع فشار کف‌پایی در پای برتر و غیر برتر زنان کاتاکا و کومیته کای عضو تیم ملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Muscles Activity in the elderly with Balance Impairments in walking under Dual tasks
فعالیت عضلانی سالمندان دارای ضعف تعادلی در همراه با تکلیف دوگانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2016-6)


Identifying the Best Indicator of Assessing the Athletes Balance in the Sudden Perturbation Test
بررسی شاخص مناسب برای ارزیابی تعادل ورزشکاران در شرایط آزمون اغتشاش ناگهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Isokinetic Relative Torque of Hip, Knee and Ankle Joints and the Height of Guide Leg Jump in Young Men
رابطه گشتاور نسبی ایزوکینتیک مفاصل ران، زانو و مچ پا با ارتفاع پرش با پای راهنما در مردان جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Five-Finger Shoes on Vertical Ground Reaction Force Loading Rates and Perceived Comfort during the Stance Phase of the Running
تأثیر کفش پنج انگشتی بر سرعت بارگذاری نیروی عمودی عکس‌العمل زمین و درک احساس راحتی در طول فاز اتکای دویدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of External Focus of Attention on Shoulder Muscle Activities during Forehand Drive in Table Tennis
تأثیر کانون توجه در فعالیت عضلات شانه هنگام ضربه فورهند درایو تنیس روی میز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between foot posture and static and dynamic balance in athlete and non-athlete girls
بررسی ارتباط بین شاخص ساختار پا و تعادل ایستا و پویا در دختران ورزشکار و غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Main Anthropometric and Biomechanical Indexes in Male Adult Wushu Athletes in Taolu and Sanda Disciplines
مقایسه شاخص های اصلی آنتروپومتریکی و بیومکانیکی ووشوکاران نخبه بزرگسال مرد در دو بخش تالو و ساندا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2016-3)


The Effect of Resistance Training on Performance of Gross Motor Skills and Balance in Children with Spastic Cerebral Palsy
تاثیر تمرینات مقاومتی بر عملکرد مهارت های حرکتی درشت و تعادل کودکان فلج مغزی اسپاستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Ground Reaction Forces, Center of Pressure and Body Center of Mass Changes in the Voluntary, Semi-Voluntary and Involuntary Gait Termination in Healthy Young Men
مقایسه نیروهای عکس العمل زمین، تغییرات مرکز فشار و مرکز جرم بدن در پایان راه رفتن ارادی، نیمه ارادی و غیرارادی مردان جوان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Core Stability Muscle Endurance and Static and Dynamic Balance in Basketball Players
بررسی ارتباط بین استقامت عضلات ثبات دهنده مرکزی با تعادل ایستا و پویا در بسکتبالیست ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trans-Tibial Amputee Gait Correction through Real-Time Visual Feedback
اصلاح الگوی راه رفتن در قطع عضو زیر زانو از طریق بازخورد همزمان بصری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparing the Leg Muscles Electromyography during Single Leg Drop Landing in Pesplanus and Normal Men
مقایسه فعالیت عضلات مچ پا در حرکت فرود تک پای مردان دارای کف پای صاف و طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Basketball Shooting Ability on the Basis of Anthropometric Characteristics, Wrist Range of Motion, and Strength of Upper Extremity in Elite Female Basketball Players
پیش‌بینی توانایی شوت بسکتبال براساس ویژگیهای آنتروپومتریک، دامنه حرکتی و قدرت اندام فوقانی در دختران بسکتبالیست نخبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2015-12)


The Effect of One Period Factitious and True Neurofeedback Training on the Balance Performance of Active Males
تأثیر یک دوره تمرین بازخورد عصبی واقعی و ساختگی بر تعادل جوانان فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immediate effect of pre-made foot orthotics on variability and joint coupling patterns of rear foot and tibia during gait in male athletes with pes planus
اثرات آنی کفی طبی پیش‌ساخته بر تغییرپذیری و الگوی کوپلینگ مفصلی پشت پا و ساق حین راه رفتن مردان فعال مبتلا به کف پای صاف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Upper Limbs Kinematics of Liberation Moment in the Elite Archers
کینماتیک اندام فوقانی در لحظه رهایی تیر در تیراندازان نخبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design a New Orthosis and Assessment of Its Effects on Knee Joint Kinetics and Kinematics During Gait
طراحی ارتوز جدید و ارزیابی اثر آن بر متغیرهای کینتیکی و کینماتیکی مفصل زانو حین راه رفتن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Fatigue on the Stiffness Changes in Legs, Ankle and Knee Joints in Lower Limb During a Thirty-Second Continuous Vertical Jump Test in Female Volleyball Players
اثر خستگی بر سفتی پا، مفاصل مچ و زانو در اجرای آزمون30 ثانیه‌ پرش عمودی متوالی در دختران والیبالیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Resistance Training on Physical Characteristics Hemarthrosis Joints
تأثیر تمرینات مقاومتی در ویژگی‌های فیزیکی مفصل مبتلا به همارتروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2015-9)


The Effect of Various Standing Positions in Muscles Activity between Healthy Young Men and those with Genu Varum
اثر موقعیت های مختلف ایستادن بر فعالیت عضلات منتخب اندام تحتانی در مردان دارای زانوی پرانتزی و نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ratio of Contraction to Relaxation Durations in PNF Exercises on the Muscle Strength and Range of Motion of Hip Joint
تأثیر مدت زمان انقباض و استراحت در تمرینات PNF بر دامنه حرکتی و قدرت عضلات اکستنسور ران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of High Intensive Special Preparation on Selected Biomechanical and Anthropometrical Parameters in Young Elite Wrestlers
تأثیر هشت هفته تمرین آماده‌سازی اختصاصی پرفشار بر متغیرهای منتخب بیومکانیکی و آنتروپومتریکی کشتی‌گیران جوان نخبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Sprint Start Speed on Lower-limb Stiffness in Sprint Runners
تاثیر سرعت استارت دویدن بر سفتی اندام تحتانی در دونده های سرعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Static Stability Parameters in Healthy, Osteopenic and Osteoporotic Women Using the Center of Pressure Sway
مقایسه‌ شاخص‌های پایداری ایستا در زنان سالم، استئوپنیک و استئوپروتیک با استفاده از نوسان مرکز فشار(Center Of Pressure)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Pedaling and Fatigue on Changes of Knee Muscles Co-contraction During Running in Triathletes
اثر رکاب زدن و خستگی بر تغییرات هم‌انقباضی عضلات اطراف زانو طی دویدن ورزشکاران سه‌گانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles