Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Sport Biomechanics

فصلنامه بیومکانیک ورزشیVolume 10, Number 1 (2024-5)


The Difference Between Narrative and Systematic Review Studies: A Letter to the Editor
تفاوت مطالعه های مروری روایتی و مروری سیستماتیک: نامه به سردبیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Three-Dimensional Mechanical Power of Dominant Lower Limb Joints during Walking
مقایسه توان مکانیکی سه‌بعدی مفاصل پای برتر حین راه رفتن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Effects of Fatigue on Ground Reaction Force Variations during Landing after a Spike in Professional Volleyball Players
ارزیابی تأثیر خستگی بر تغییرات نیروی عکس‌العمل زمین در فرود پس از اسپک در والیبالیست‌های حرفه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impacts of New Communication Technologies on Skeletal Abnormalities in Children's Upper Limbs: A Review
مروری بر فناوری‌های نوین ارتباطی و ناهنجاری‌های اسکلتی اندام فوقانی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Various Exercise Protocols on the Improvement of Upper Cruciate Syndrome: A Systematic Review
تأثیر انواع پروتکل تمرینی بر بهبود سندرم متقاطع فوقانی: یک مطالعه مروری سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 8 Weeks of Corrective Exercises Using the NASM Approach on Movement Disorders, Lumbar Lordosis, and Genu Valgum in Girls Aged 12-15
تأثیر 8 هفته تمرینات اصلاحی با رویکرد NASM بر اختلالات حرکتی، لوردوز کمری و زانوی ضربدری دختران 12-15 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2024-3)


Comparison of the Effect between Traband and Brace on People with Genu Varum and Genu Valgum Deformities: A Systematic Review
بررسی استفاده از تراباند و بریس بر روی افراد دارای ناهنجاری های زانوی پرانتزی و ضربدری: یک مطالعه مروری سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Upper Limb Performance Between Women and Men in CrossFit: Associations with FMS, Davis, and Dash Tests
مقایسه عملکرد اندام فوقانی زنان و مردان کراسفیت‌کار و ارتباط آن با نمره FMS، تست دیویس و دش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Neuromuscular Exercise on Balance, Functional Movement, and Knee and Ankle Proprioception in 15-18-Year-Old Female Taekwondo Players
بررسی تأثیر تمرینات عصبی - عضلانی بر تعادل، حرکت عملکردی، حس عمقی زانو و مچ پای تکواندوکاران دختر 15 تا 18 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effects of Exercises with and without Feedback on Lower Extremity Kinematics During Jump Landing Tasks in Men with Selected Motor Control Defects: A Randomized Clinical Trial
مقایسه اثر تمرینات با و بدون بازخورد بر کینماتیک اندام تحتانی حین تکالیف پرش فرود در مردان با نقص کنترل حرکتی منتخب: کارآزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modern Approaches in Sport Biomechanics: A Review Paper
مروری بر رویکردهای نوین در بیومکانیک ورزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of a Kata Exercise Course on Static and Dynamic Balance in Hyperactive Children
اثر بخشی یک دوره تمرینات کاتا بر تعادل ایستا و پویای کودکان بیش فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2023-12)


Football Biomechanics and Performance Enhancement: A Systematic Review
بیومکانیک فوتبال و ارتقاء عملکرد: مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Spatio-Temporal Gait Variability during Obstacle Crossing in Parkinson's Disease
ارزیابی تغییرپذیری متغیرهای فضایی-زمانی گام برداری بیماران مبتلا به پارکینسون در هنگام عبور از مانع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Biomechanical Models for Roundhouse Kicking in Skilled Martial Arts Students of Taekwondo and Wushu (Sanda)
مقایسه الگوی بیومکانیکی تکنیک لگدزدن چرخشی هنرجویان ماهر رزمی در رشته های تکواندو و ووشو (ساندا)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of Resistance Training on the Record of Young Sprint Runners
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر رکورد دوندگان سرعتی نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Extra Functional Exercises with and without Functional Muscle Stimulation on the Lumbar Lordosis in Women Aged 20-30 Years in Tabriz
تأثیر تمرینات اکسترافانکشنال با و بدون تحریک عملکردی عضلانی بر میزان لوردوز کمری زنان 20 الی 30 ساله شهرستان تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of External Focus Instructions Based on Mechanics and Performance in the Vertical jump: Examining the constrained action hypothesis
مقایسه اثر دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی مبتنی بر مکانیک و عملکرد در حرکت پرش عمودی: بررسی فرضیه عمل محدودشده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2023-9)


How to Write a Letter to the Editor?
شیوه نگارش نامه به سردبیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Proprioceptive and Paaryaad Exercises on Motor Coordination, Balance, and Executive Functions in Girls with ACL Injury
اثر بخشی تمرینات حس عمقی و تمرینات پاریاد بر هماهنگی حرکتی، تعادل و کارکردهای اجرایی در دختران کاراته کای دارای آسیب ACL
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effects of Core Stability and Trampoline Exercises on Static and Dynamic Balance, and Ankle Proprioception in Female Volleyball Players with Chronic Ankle Instability
مقایسه اثر تمرینات ثبات مرکزی و ترامپولین بر تعادل ایستا، پویا و حس عمقی مچ پای دختران والیبالیست مبتلا به بی‌ثباتی مزمن مچ پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Two Corrective Exercise Methods (NASM) and Corrective Games on Genu Varum in Boys Aged 10-12
مقایسه اثربخشی دو روش تمرینات اصلاحی (NASM) و بازی‌‌‌های اصلاحی بر زانوی پرانتزی پسران 10 تا 12 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of TRX-Based Movement Pattern Correction Exercises on the Landing Biomechanics and Balance of Female Volleyball Players Susceptible to Knee Injuries
تأثیر تمرینات اصلاح الگوی حرکتی با استفاده از TRX بر بیومکانیک فرود و تعادل دختران والیبالیستِ مستعد آسیب های زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Physiological and Biomechanical Injuries in Wrestling
مروری بر آسیب‌های فیزیولوژیکی و بیومکانیکی رشته کشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2023-5)


Sensors Technology in Sports Biomechanics: Exploring Applications and Advancements
فناوری حسگرها در بیومکانیک ورزشی: کاوش در کاربردها و پیشرفت ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Symmetry in Postural Sway while Maintaining Static Balance in Elderly Women with and without Poor Central Stability
مقایسه تقارن نوسانات پاسچر حین حفظ تعادل ایستا در زنان سالمند با و بدون ضعف ثبات مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a New Smart Sport Shoes
طراحی کفش ورزشی جدید هوشمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Musculoskeletal Disorders in the Upper Limbs of Male Athletes with Obese and Thin Non-Athlete Males
مقایسه اختلالات اسکلتی-عضلانی اندام فوقانی مردان ورزشکار با مردان چاق و لاغر غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Running Mechanics in Obese or Overweight Individuals
مروری بر مکانیک دویدن در افراد چاق یا دارای اضافه‌وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of the FIFA 11+ Kids Warm-Up Training Program on Lower Limb Injury Prevention and Football Player Performance (A Systematic Review)
تأثیر برنامه‌ تمرینی گرم‌کردن فیفا 11+ کودکان بر پیشگیری از آسیب اندام‌تحتانی و عملکرد بازیکنان فوتبال (مقاله مروری سیستماتیک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2023-3)


The Effectiveness of Electrotherapy and Exercise Therapy on Pain and Balance in Elderly Women with Knee Osteoarthritis
تأﺛﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮوﺗﺮاﭘﯽ و ﺗﻤﺮیﻦ درمانی ﺑﺮ درد و ﺗﻌﺎدل زﻧﺎن میانسال ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ استئوآرتریت زاﻧو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Manufacturing Smart Sports-Medical Shoes
طراحی و ساخت کفش هوشمند ورزشی-پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effects of Two Functional and Extra-Functional Stretching Methods of the Leg Muscles on a Selection of Kinematic and Kinetic Indicators in Women with Ankle Instability
تأثیر دو شیوه کشش عملکردی و فرا عملکردی عضلات ساق بر منتخبی از شاخص‌های کینماتیکی و کینتیکی مچ در زنان با درد بی‌ثباتی مچ پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Stabilization Exercises with and without Dry Needling on Pain and Performance of Patients with Chronic Low Back Pain
مقایسه تأثیر تمرینات ثباتی با و بدون سوزن خشک بر درد و عملکرد بیماران دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Static and Semi-Dynamic Balance with Accuracy and Speed of Direct Foot Kicks in Wushu Athletes
رابطه بین تعادل ایستا و نیمه‌پویا بر دقت و سرعت ضربات مستقیم پای ووشوکاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Increasing Running Speed on the Displacement and Velocity of the Center of Pressure
تأثیر افزایش سرعت دویدن بر میزان جابه جایی و سرعت مرکز فشار کف‌پایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2022-12)


The Evaluation of Changes in the Center of Pressure in Different Types of Defense on the Professional Volleyball Players
ارزیابی تغییرات مرکز فشار پا در انواع دفاع روی تور والیبالیست های حرفه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Balance Training on Postural Control in Athletes with Chronic Ankle Instability: A Systematic Review
تاثیر تمرینات تعادلی بر کنترل پاسچر ورزشکاران با بی‌ثباتی مزمن مچ پا: یک مطالعه مروری نظام مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of increasing running speed on three-dimensional changes of lower limb joint angles in open motor chain and swing phase
تأثیر افزایش سرعت دویدن بر تغییرات سه بعدی زوایای مفصلی اندام تحتانی در زنجیره باز حرکتی و فاز سوئینگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Gait Kinematics in Over-Weight and Normal-Weight People across Age Groups
مقایسه کینماتیک راه رفتن افراد با و بدون اضافه وزن در سنین مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Manufacture of Antimicrobial New Sport Shoes Using Nano-silver to Prevent Germs and Viruses
طراحی و ساخت کفش ورزشی جدید آنتی میکروب با استفاده از نانو نقره به منظور پیشگیری از میکروب‌ها و ویروس‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of functional fatigue protocol on volleyball functional movement screening tool scores in Professional female volleyball players
تاثیر پروتکل خستگی عملکردی بر نمره کلی ابزار غربالگری حرکات عملکردی ویژه والیبال در دختران والیبالیست حرفه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2022-9)


Comparison of the Effect and Sustainability of 8 Weeks of Corrective Exercises Based on the ‎NASM Approach and the Sahrman Approach on Forward Head Posture and Neck Pain in Mobile ‎Phone Users in Young Men of Tabriz
مقایسه تأثیر و ماندگاری 8 هفته تمرینات اصلاحی مبتنی بر رویکرد ‌NASM‌ و رویکرد سهرمن بر پاسچر ‌سر به جلو و درد گردن کاربران موبایل در مردان جوان شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Increasing Running Speed on Kinetic Ratio of Lower Limbs in Closed Kinetic Chain
تأثیر افزایش سرعت دویدن بر نسبت کینتیک مفاصل اندام تحتانی در زنجیره حرکتی بسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Eight Weeks of Corrective Exercises and Ergonomic Recommendations on the Frequency of Recurrence of Back Pain Caused by Musculoskeletal Disorders in the Staff of Ardabil Sports and Youth Department
بررسی اثر هشت هفته تمرینات اصلاحی و توصیه های ارگونومی بر دفعات تکرار کمر درد ناشی از اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان ادارۀ ورزش و جوانان استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Diagnostic Accuracy of Tests Used for Anterior Cruciate Ligament Injuries: A Narrative Review
بررسی صحت و ارزش تشخیصی تست‌های آسیب لیگامان صلیبی قدامی: مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Increasing Running Speed on Three-Dimensional Peak Angle of the Lower Limb Joints in Stance Phase
تأثیر افزایش سرعت دویدن بر کینماتیک سه‌بعدی مفاصل اندام تحتانی در فاز استانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Karate Pathology: A systematic Review
آسیب شناسی رشته کاراته: مقاله مروری سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2022-5)


Comparing the Effect of Strengthening the Square Lumbar Muscle in Increasing the Record Number of Squats of Volleyball Players in Ardabil Province
مقایسه‌ی اثر تقویت عضله‌ی مربع کمری در افزایش رکورد تعداد حرکات اسکات بازیکنان والیبال استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of range of motion of lower limb joints in individuals with and without overweight
مقایسه دامنه حرکتی مفاصل اندام تحتانی در افراد با و بدون اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Trunk and Lower Extremity Kinematic Variables during Side-Cutting Maneuver in Healthy and Anterior Cruciate Ligament Reconstructed Athletes
مقایسه متغیّر‌های کینماتیکی تنه و اندام تحتانی حین مانور برشی در ورزشکاران سالم و بازسازی شده رباط صلیبی قدامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 8 Weeks of Selected TRX Exercises on Pain Intensity and Static and Dynamic Balance of Non-Athlete Girls with Non-specific Chronic Back Pain
اثر 8 هفته تمرینات منتخب تی‌آر‌ایکس بر شدّت درد و تعادل ایستا و پویای دختران غیر ورزشکار مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Badminton Injuries: A Systematic Review
آسیب های بدمینتون: مقاله مروری سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship Between FMS Test Scores and the Occurrence of Injury in Elite Female Shooter
بررسی ارتباط نمرات آزمون حرکتی عملکردی با وقوع آسیب در دختران تیرانداز نخبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2022-2)


Comparing Dominant and Non-Dominant Hand Performance With Force Changes In a Two Hand Equilibrium Task: A Challenge to Dominant Hand Theories
مقایسه عملکرد دست برتر و غیربرتر با تغییرات نیرو در یک تکلیف تعادلی دو دستی: چالشی بر نظریات دست برتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Impulse the New BETA Volleyball Designed With Other Volleyballs Samples
مقایسه ایمپالس توپ جدید والیبال طراحی‌شده بتا با سایر نمونه توپ‌­های والیبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Kinematic Pattern of Knee Joint Flexion in Healthy and Genu Valgum and Genu Varum Children During Jumping
مقایسه کینماتیک زاویه مفصل زانو در صفحه سهمی در کودکان سالم و مبتلا به ناهنجاری‌های زانوی پرانتزی و ضربدری هنگام پریدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks Training in Shallow Water on Static Balance of Military with Knee Injuries
تأثیر هشت هفته تمرین در آب کم‌عمق بر تعادل ایستای نظامیان مبتلا به آسیب زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of an Exhaustive Exercise on Static Balance of Freestyle Wrestlers with Flat Foot
تاثیر یک وهله تمرین وامانده ساز بر تعادل ایستا کشتی گیران آزادکار دارای کف پای صاف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Dynamic Knee Valgus in Male Soccer Players: A Review Article
بررسی والگوس پویا زانو در بازیکنان مرد رشته فوتبال: مروری بر مطالعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2021-12)


Comparison of Electromyography Activity of Abdominal Muscles and Hamstrings in Women With Low Back Pain During Different Lifting Positions
مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضلات شکمی و همسترینگ در زنان دارای کمردرد طی وضعیت‌های مختلف بلند کردن بار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Structure Profile and Sports Performance of Elite Goalball Players
بررسی ارتباط میان نیم‌رخ ساختاری و عملکرد ورزشی بازیکنان گلبال نخبه کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect and durability of foot massage methods on the balance of the blindness
مقایسه اثر و ماندگاری روش‌های ماساژ کف پایی بر تعادل نابینایان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Musculoskeletal Disorders in Rural Women in Qazvin Province
میزان شیوع ناهنجاری­‌های اسکلتی عضلانی بانوان روستایی استان قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Prevalence of Postural Changes in Freestyle and Greco-Roman Wrestlers: A Review of Literature
بررسی شیوع تغییرات وضعیتی کشتی‌گیران آزاد و فرنگی: مروری بر مطالعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Combined and Core Stability Training Program with Protective Measures on Selected Variables of Physical Fitness of Junior and Young Volleyball Players during the Coronavirus Pandemic
تأثیر یک دوره تمرینات ترکیبی و ثبات مرکزی همراه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بر متغیرهای منتخب آمادگی جسمانی والیبالیست‌های نوجوان و جوان در دوران همه‌گیری ویروس کرونا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2021-8)


Effect of Six Weeks of Progressive Jump-Landing Training on Jump Shooting Accuracy and Knee Valgus Angle in Male Basketball Players with Dynamic Knee Valgus
اثر شش هفته تمرینات پرش فرود پیش‌رونده بر دقت پرش شوت و زاویه والگوس پویای زانو در مردان بسکتبالیست با نقص والگوس زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a Combined Strengthening and Proprioceptive Training Program on Balance and Gait of Female Children With Intellectual Disability
اثر هشت هفته برنامه تمرینی ترکیبی قدرتی و حس عمقی بر تعادل و سرعت راه رفتن کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 12 Weeks of Core Stability Exercises on Functional Movement and Balance of Women Working in Hospitals
تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر عملکرد حرکتی و تعادل در زنان سی تا پنجاه‌ساله شاغل در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Eight Week Training Program Schedule With Two Different Stretching Patterns Strengthening on Changes in the Status of Lower Cross Syndrome
مقایسه اثر زمان‌بندی هشت هفته برنامه تمرینی با دو الگوی متفاوت کششی تقویتی بر تغییرات وضعیت سندرم متقاطع تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Plantar Force, Pressure and Impulse During Walking in Men and Women With Flat Feet
مقایسه متغیرهای نیرو، فشار و ایمپالس کف پایی در مردان و زنان مبتلا به کف پای صاف هنگام راه رفتن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exercise-associated Muscle Cramps in Runners: A Review
کرامپ عضلانی ناشی از ورزش در دونده‌ها: مروری بر مطالعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2021-6)


The Effects of an Eight-week Cawthorne-Cooksey Training Program on Balance and Lower Limb Strength in the Elderly
اثر هشت هفته برنامه تمرینی کاوتورن کوکسی بر تعادل و قدرت اندام تحتانی سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Motion Control Screening Test Scores in Active Women With a History of Knee and Ankle Injuries
مقایسه امتیازات آزمون‌های غربالگری کنترل حرکت باسابقه آسیب‌دیدگی زانو و مچ پا در زنان فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of Selected Exercises in Water on Pain and Balance of Female Nurses With Chronic Back Pain
تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب در آب بر درد و تعادل زنان پرستار مبتلا به کمردرد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Comprehensive Corrective Exercises on Posture of Wushu Practitioners With Upper Cross Syndrome
اثر آزمایشات جامع اصلاحی بر وضعیت پاسچر ووشوکاران دارای سندرم متقاطع فوقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Parametric Indices of Anthropometric and Biomechanical Characteristics of Female Basketball Players, Volleyball Players and Handball Players
مقایسه شاخص‌های پارامتریک ویژگی‌های آنتروپومتریکی و بیومکانیکی دختران نونهال بسکتبالیست، والیبالیست و هندبالیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Biomechanical and Anthropometric Variables of Football Players According to Their Playing Position: Review Article
بررسی متغیرهای بیومکانیکی و آنتروپومتریکی بازیکنان فوتبال با توجه به پست بازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2021-3)


Comparing the Pattern of Lower Limb Joints Coordination in an Optional and Selective Sprint Start of Elite Women Runners
مقایسه الگوی هماهنگی مفاصل اندام تحتانی در استارت دو­و­میدانی اختیاری و منتخب دوندگان نخبه زن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Functional Movement Screening With Fitness Factors in Female Athlete Students
بررسی ارتباط بین آزمون غربالگری حرکتی عملکردی با برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانشجویان ورزشکار دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Asymmetric Bimanual Coordination Differences in Male and Female Athletes in Ball and Non-ball Sports
بررسی تفاوت‌های هماهنگی دو دستی نامتقارن در ورزشکاران دختر و پسر رشته‌های توپی و غیرتوپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Postural Control Between Different Age Groups of Girls With Intellectual Disability
مقایسه کنترل پاسچر بین رده‌های سنی مختلف در دختران کم‌توان ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Motor Skills and Postures of Elite Male Teenage Volleyball and Basketball Players
مقایسه مهارت‌های حرکتی و پاسچر پسران نوجوان والیبالیست و بسکتبالیست نخبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Course of Up-cholugi and Yup-chagi Exercises on the Kinematic Indices of the Knee and the Incidence of Bow-leggedness (Genu Varum) in Professional Taekwondo Practitioners
تأثیر یک دوره تمرینات آپ چولوگی و یوپ چاگی بر شاخص‌های کینماتیکی زانو و بروز زانوی پرانتزی در تکواندوکاران حرفه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2020-12)


Does Body Mass Index Affect the Symmetry Index Between Preferred and Nonpreferred Foot
بررسی تأثیر شاخص توده بدن بر شاخص تقارن بین پای برتر و غیربرتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Strength Training With and Without Blood Flow Restriction on Motor Function in Active Females With Dynamic Knee Valgus
مقایسه تأثیر تمرینات مقاومتی مرسوم با و بدون محدودسازی جریان خون بر عملکرد حرکتی زنان فعال دارای ولگوس داینامیک زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Floor Pressure Distribution in Female Athletes With Tibial Internal Pressure Syndrome
ارزیابی توزیع فشار کف پایی در ورزشکاران دختر مبتلا به سندرم فشار داخلی تیبیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Proprioception Training on Pain and Knee Joint Position Sense of Athletes With Genuvalgum
بررسی اثر تمرینات حس عمقی بر بازسازی وضعیت مفصل و درد زانوی ورزشکاران مبتلا به ژنووالگوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Plantar Arch Index, Weight Distribution, Equilibrium Performance, and Selected Musculoskeletal Disorders in Active and Non-active Adolescences
مقایسه شاخص کف پا، توزیع وزن، عملکرد تعادلی و ناهنجاری های اسکلتی _ عضلانی منتخب در نوجوانان فعال و غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Analysis of Jumping and Landing Velocity of the Young Elite Spikers of the Iranian National Volleyball Team While Performing Block Jump
تحلیل مقایسه‌ای سرعت پرش و فرود اسپکرهای نخبه جوان تیم ملی والیبال ایران هنگام اجرای مهارت دفاع روی تور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2020-8)


Comparison of Functional Balance and Probability of Falling in the Elderly with and Without a History of Falling Living in Care Centers
مقایسه تعادل عملکردی و احتمال سقوط در سالمندان با و بدون سابقه سقوط ساکن در مراکز مراقبتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect and Durability of Eight-Week of Core Stability Training on Body Balance and Force of Direct Foot Kick in Young Men Jeet Kune Do (Wushu) Players With Somatotype Emphasis
تأثیر و ماندگاری هشت هفته تمرین ناحیه ثبات مرکزی در تعادل و نیروی ضربۀ پای مستقیم جیت کان دو (ووشو) کاران نخبه مرد جوان با تأکید بر تیپ بدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Effect of Eight Weeks Pyramid Resistance Training With two Patterns on Bio-motor Ability and Anthropometrical in Wrestlers
مقایسه اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با دو الگوی باردهی هرمی بر شاخص‌های زیست حرکتی و آنتروپومتریک کشتی‌گیران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Period of Kinesiotherapy and Reflexology on Pain Intensity and Range of Motion in Elderly Women With Knee Osteoarthritis
تأثیر یک دوره حرکت درمانی و رفلکسولوژی بر شدت درد و دامنه حرکتی زنان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Static and Dynamic Balance in School Basketball Players with a History of Ankle Injury
بررسی تعادل ایستا و پویا در دانش‌آموزان بسکتبالیست دارای سابقه آسیب مچ پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Knee Arthrokinematic Changes Before and After Reconstruction of Anterior Cruciate Ligament: A Systematic Review
بررسی تغییرات آرتروکینماتیک زانو قبل و بعد از بازسازی رباط متقاطع قدامی: یک مطالعه مروری نظام‌‌‌‌‌‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2020-6)


Effect of Eight Weeks Plyometric Training on Some Kinematic Parameters, Horizontal Jumping Power, Agility, and Body Composition in Elite Parkour Athletes
تأثیر هشت هفته تمرینات پلیومتریک بر برخی شاخص‌های کینماتیکی، قدرت پرش افقی، چابکی و ترکیب بدنی ورزشکاران نخبه پارکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Instantaneous Effect of Insole on the Balance of Adolescents With Flat Foot and Pes Cavus
تأثیر آنی کفی بر عملکرد تعادلی نوجوانان با عارضه کف پای صاف و گود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Eight Weeks of Resistance and Endurance Trainings on Physiological and Functional Factors and Record of Elite Runners
مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر فاکتورهای فیزیولوژیکی، عملکردی و رکورد دوندگان نخبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Functional Balance in Children With Sensory Impairment Aged 6 to 14 Years Old
بررسی تعادل عملکردی کودکان دارای اختلال حسی 6 تا 14‌ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Maximum Angular Velocity of Lower Limb Joints in Different Methods of Zenkutsu-dachi in Karate
مقایسه حداکثر سرعت زاویه‌ای مفاصل اندام تحتانی در روش‌های مختلف زنکوتسوداچی در کاراته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Eight Weeks of 11+ Training on Functional Movement Screening Test Scores in Female Futsal Players
تأثیر هشت هفته تمرینات +11 بر امتیازات آزمون غربالگری عملکرد حرکتی فوتسالیست‌های زن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2020-3)


Comparing Gait Variability Between Deaf and Normal-Hearing Children After Proprioception Training
ارزیابی تغییرپذیری گام‌برداری افراد ناشنوا و مقایسه آن با افراد شنوا پس از یک دوره تمرینات حسی ـ عمقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison Study on the Electrical Activity of Arm Abduction Muscles During Shoulder Abduction and Scaption Between Shooting Disciplines
مقایسه میزان فعالیت عضلات آبداکتور بازو در حرکات آبداکشن و اسکاپشن شانه بین رشته‌های تیراندازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Functional Movement Screen Scores Between Athlete and Non-Athlete Female Students
مقایسه نمرات آزمون غربالگری عملکرد حرکتی بین دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of an 8-Week Yoga Training Program on Balance and Knee Proprioception After Mental Fatigue in Amateur Male Athletes
اثر هشت هفته تمرین یوگا بر کنترل خستگی ذهنی و حس عمقی زانو و تعادل تغییریافته در ورزشکاران آماتور: یک مطالعه نیمه‌تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability of Functional Balance Tests and Their Correlation With Selected Anthropometric Parameters in Children Aged 7-10 Years
پایایی‌سنجی آزمون‌های عملکردی تعادل در دختران و پسران 7 تا 10‌ساله و ارتباط آن با پارامترهای منتخب آنتروپومتریکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physical Fitness and Health-Related Physical Activity Programs in People With Down Syndrome: A Systematic Review
بررسی و مطالعه برنامه‌های آمادگی جسمانی و فعالیت بدنی مرتبط با سلامت در افراد سندرم داون: مروری نظام‌مند بر مطالعات گذشته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2019-12)


The Effectiveness of Preoperative Exercises on the Outcomes After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Systematic Review
اثربخشی تمرینات قبل از جراحی بر نتایج پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی: مروری سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Knee Joint Kinematic Parameters of Female Athletes During Sidestep Cutting Task Before and After Fatigue in Predictable and Unpredictable Settings
مقایسه پارامترهای کینماتیکی مفصل زانو قبل و بعد از خستگی حین برش جانبی با و بدون پیش‌بینی در ورزشکاران دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on the Effects of Functional and Non-Functional Fatigue Protocols on Dynamic Balance of Amateur Basketball Players
مقایسه تأثیر پروتکل‌های خستگی عملکردی و غیرعملکردی بر تعادل پویای بسکتبالیست‌های آماتور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of an 8-week NASM Corrective Exercise Program on Upper Crossed Syndrome
تأثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی مبتنی بر اصول NASM بر سندرم متقاطع فوقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Fatigue on the Postural Balance of Young Women Using Electromyography of Lower Extremity Muscles
بررسی تأثیر خستگی بر تعادل با استفاده از الکترومایوگرافی عضلات در اندام تحتانی جوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strength and Range of Motion of Internal and External Rotator Muscles in Volleyball Players With and Without Uneven Shoulders
مطالعه قدرت و دامنه حرکتی بازوی والیبالیست‌های دارای شانه متقارن و نامتقارن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2019-8)


The Effect of a 6-Week Core Stability Training Program on the Stroke Index and Front Crawl Record of Male Swimmers
تغییرات شاخص دست و رکورد شنای کرال سینه شناگران به دنبال شش هفته تمرین ثبات مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Selected Corrective Exercises With Physioball on the Posture of Female Computer Users With Upper Crossed Syndrome
تأثیر تمرینات منتخب اصلاحی با فیزیوبال بر وضعیت پاسچر کاربران رایانه دارای سندرم متقاطع فوقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Electromyography Activity of Core Muscles During Side Plank Exercise on Stable and Unstable Surfaces
مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضلات ناحیه مرکزی در حرکت پلانک از پهلو روی سطح ثابت و سوئیس‌بال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Shoe Type and Load Carrying on Electromyographic Activity of Lower Extremity Muscles during Stair Ascent and Descent
تأثیر نوع کفش و حمل بار بر فعالیت الکترومیوگرافی عضلات اندام تحتانی هنگام بالا رفتن و پایین آمدن از پله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Carpal Tunnel Syndrome among Male Hairdressers in Bojnourd, Iran
بررسی میزان شیوع سندرم تونل کارپال در آرایشگران مرد شهرستان بجنورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Core Muscles Dysfunction and Chronic Ankle Instability: A Review
ارتباط بین اختلالات عضلات مرکزی و بی‌ثباتی مزمن مچ پا: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2019-6)


The Relationship Between Core Stability, Muscular Endurance, and Static Balance, and Shooting Function in Military Soldiers
رابطه استقامت عضلات ثبات‌دهنده مرکزی و تعادل ایستا با عملکرد تیراندازی سربازان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Postural Control Status in Relation to Anthropometric and Postural Indices of Active People
بررسی وضعیت کنترل پاسچر در ارتباط با شاخص‌های آنتروپومتریکی و وضعیتی افراد فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patterns of Muscle Activity Measurement in Male Students With Forward Head Posture Compared to Healthy Peers During Running
الگوی زمان‌بندی فعالیت عضلات منتخب در دانش‌آموزان پسر دارای عارضه سربه‌جلو در مقایسه با همسالان سالم طی دویدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of an 8-Week Selected Theraband Training on Balance and Motor Performance in Young Wrestlers
تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب تراباند بر تعادل و عملکرد حرکتی کشتی‌گیران نوجوان شهرستان بافت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Upper Extremity Musculoskeletal Disorders in Freestyle, Greco-Roman, and Chookheh Style Wrestlers
مقایسه اختلالات اسکلتی‌عضلانی بالاتنه در کشتی‌گیران آزادکار با کشتی‌گیران فرنگی و چوخه‌کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Knee Joint Kinematic Parameters During Landing at Different Minutes of Soccer Game
مقایسه پارامترهای کینماتیکی مفصل زانو حین فرود در دقایق مختلف بازی فوتبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2019-3)


Study of Shooting Accuracy and Fatigue of Leg Muscles After Eight Weeks of Resistance Training in Shooters Men With a Inflatable Pistol
بررسی تغییرات دقت تیراندازی و خستگی عضلات ساق پا به دنبال هشت هفته تمرینات مقاومتی در مردان تیرانداز با تپانچه بادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Balance of Male Athletes Aged 11-14 Years With and Without Genu Varum
مقایسه تعادل ورزشکاران 11 تا 14 سالِ با و بدون زانوی پرانتزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Somatotype With Static, Semi-dynamic and Dynamic Balance of Adolescent, Young and Middle-aged Women
ارتباط تیپ بدنی با کنترل پاسچر ایستا، نیمه‌پویا و پویای زنان نوجوان، جوان و میان‌سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Balance and Combined Exercises on Pain and Functional Characteristics of Female Athletes With Chronic Ankle Instability
تاثیر تمرینات تعادلی و ترکیبی بر درد و ویژگی های عملکردی زنان ورزشکار دارای تاپایداری مزمن مچ پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Static and Dynamic Balance of Athletes of Different Sports in Conditions With and Without Posture Disturbances
مقایسه تعادل ایستا و پویای ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی در شرایط با و بدون اعمال اغتشاشات پاسچر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence and Etiology of Ankle Injury in Professional Karate Players in Iran
شیوع و بررسی مکانیسم آسیب مچ پای کاراته‌کاران حرفه‌ای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2018-12)


Comparison of Changes in Center of Pressure and Time to Stabilization in Students with and without Hyperlordosis
مقایسه تغییرات مرکز فشار و زمان رسیدن به پایداری در دانش‌آموزان با و بدون هایپرلوردوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Locally Produced Unstable Shoes on Foot Plantar Pressure During Walking Among Healthy Male Students
تأثیر کفش ناپایدار بر فشار کف زیرین کفش هنگام راه‌رفتن در دانشجویان پسر سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Appropriate Metatarsal Pad Length on Mechanical Parameters of Diabetic Foot Ulcer During Walking
بررسی طول مناسب پد متاتارس روی کاهش پارامترهای مکانیکی زخم پای دیابتی در حین راه‌رفتن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Local Fatigue in Quadriceps and Hamstring Muscles on Knee Joint Proprioception in Healthy Women
تأثیر خستگی موضعی عضلات چهارسر و همسترینگ بر حس عمقی مفصل زانو در زنان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Balance and Attentional Function in Deaf and Healthy People
رابطه بین عملکرد تعادلی و توجهی در افراد ناشنوا و شنوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aquatic and Land-based Exercises on Pain Reduction, Muscle Strength and Kinetic/Kinematic Variables in People with Chronic Low Back Pain: A Review Study
تأثیر اجرای تمرینات در دو محیط آبی و خشکی بر کاهش درد، بهبود قدرت عضلانی و متغیرهای کینتیکی و کینماتیکی در افراد مبتلا به کمردرد مزمن: یک مطالعه توصیفی‌مرور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2018-8)


The Effect of Comparison Kinesio Taping and Corrective Exercise on Genu Varum and Knee Kinematics in Adolescent Soccer Players
مقایسه تأثیر کنزیوتیپ و حرکات اصلاحی بر زانوی پرانتزی و کینماتیک زانو هنگام راه رفتن در فوتبالیست های نخبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Kinematics Gait Pattern Analysis of Thin, Normal and Obese Children
بررسی الگوی کینماتیک راه رفتن کودکان لاغر، عادی و چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Ground Reaction Forces in Active Male with and without Genu Varum Deformity during the Stance Phase of Running
بررسی مؤلفه های نیروی عکس‌العمل زمین در مردان فعال با و بدون دفورمیتی ژنوواروم، طی فاز استانس دویدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Lower Extremity Stiffness with Selected Biomechanical Variables during Vertical Jumps in Healthy Active Men
ارتباط سفتی اندام تحتانی با متغیرهای منتخب بیومکانیکی در اجرای پرش‌های عمودی مردان فعال سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency Domain Analysis of Gait Ground Reaction Forces in Deaf and Hearing Children
تحلیل دامنه فرکانسی نیروهای عکس‌العمل زمین در کودکان ناشنوا و همسالان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Kinesiopathology of Thoracolumbar Spine Injuries in Throwing and Overhead Young Athletes
کینزیوپاتولوژی آسیب ستون فقرات کمری پشتی ورزشکاران جوان رشته های پرتابی و دست بالای سر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2018-6)


The Effect of 12 Weeks of Wrestling+ Specific Warm-Up Program on Dynamic Balance in Cadet Wrestlers
تأثیر 12 هفته برنامه گرم‌ کردن اختصاصی کشتی Wrestling+ بر تعادل پویا کشتی‌ گیران نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Neuromuscular Mechanisms and Static and Dynamic Balance of Soccer Players
بررسی ارتباط بین سازوکارهای عصبی عضلانی با تعادل ایستا و پویای بازیکنان فوتبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Core Stability Muscles Isometric Strength and Endurance with the Postural Control and Walking Endurance in Patients with Multiple Sclerosis
ارتباط بین قدرت و استقامت ایزومتریک عضلات ثبات دهنده مرکزی با کنترل پاسچر و استقامت در راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Fatigue on the Static and Dynamic Balance in Karate Kata and Kumite Elite Men
تأثیر خستگی ناشی از یک جلسه تمرین شدید بر تعادل ایستا و پویای کاراته کاهای کاتا و کومیته مرد نخبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effects of Dry-Land and In-Water Core Stability Training Programs on Swimmers’ Upper Body Balance and Performance
مقایسه دو برنامه تمرینی ثبات مرکزی در خشکی و آب بر تعادل اندام فوقانی و عملکرد شناگران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the Role of Therapeutic Exercise in Knee and Hip Osteoarthritis: A Review study
نگاهی به ورزش درمانی در استئوآرتریت زانو و لگن: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2018-3)


Investigation Two Type of Absolute and Coordination Variability of Upper Limb Joints through Learning
بررسی دو نوع تغییر پذیری هماهنگی و مطلق حرکتی مفاصل اندام فوقانی طی فرایند یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of the Yumeiho Therapy Massage on Repositioning Error, Range of motion of Trunk Flexion and the Functional power in Female Volleyball Players with Hyper Lordosis
اثربخشی ماساژ یومی هوتراپی بر خطای بازسازی، دامنه حرکتی فلکشن تنه و قدرت عملکردی زنان والیبالیست مبتلا به لوردوز کمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Electrical Activity of Serratus Anterior and Upper Trapezius Muscles and the Scapular Symmetry in Three Fields of Shooting
مقایسه فعالیت الکتریکی عضلات دندانه‌ای قدامی و ذوزنقه فوقانی و وضعیت تقارن کتف بین سه رشته تیراندازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Selected Kinematic Variables in the Front- and Rear- Weighted Track Start of Elite Male Swimmers
مقایسه متغیرهای منتخب کینماتیکی استارت تک‌پای جلو وزن و عقب وزن شناگران پسر نخبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Dynamic Knee Valgus during Overhead Squat on Distal and Proximal Knee Joints Muscle Strength and Range of Motion in Basketball Players
تأثیر والگوس پویای زانو حین اسکات بالای سر بر قدرت و دامنه حرکتی مفاصل دیستال و پروگزیمال زانوی بسکتبالیست‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing a Model for Determining the Center of Mass in Children Aged 6 to 12 in Isfahan
معرفی الگوی تغییرات مرکز جرم کودکان 6 تا 12 سال شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2017-12)


A Review on the Impact Skills Analysis Using two Physical Principles; Impulse- Momentum and Work- Energy in Martial Arts
مروری بر تجزیه و تحلیل مهارت های ضربه ای در ورزش های رزمی با استفاده از دو اصل فیزیکی ضربه- اندازه حرکت و کار- انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight -Weeks General Preparation Exercise on Some Selected Biomechanical, Anthropometrical and Physiological Parameters of the Iranian Women’s National Taekwondo Team
تأثیر هشت هفته تمرین فاز آماده‌سازی عمومی بر منتخبی از متغیرهای بیومکانیکی، آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی تیم ملی تکواندو بانوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing of Athletic Performance and Biometric Features of Selected Teenagers Based on the Specific Talent Identification Pattern of Karate with Elite Athletes
مقایسه ویژگی های بیومتریک و عملکرد ورزشی کاراته کاران نخبه نوجوانان با منتخبین یک الگوی اختصاصی استعدادیابی کاراته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Medial and Lateral Heel Wedge Changes on the Mechanical Parameters of Diabetic Foot Ulcers during Gait
اثر تغییرات شیب گوه‌ داخلی و خارجی پاشنه بر پارامترهای مکانیکی پا در حین راه رفتن بیماران دیابتی با زخم پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Six Weeks of Hamstring Eccentric Exercises on the Postural Control and Knee Joint Proprioception in Adolescent Football Players
تأثیر شش هفته تمرینات اکسنتریک همسترینگ بر توانایی کنترل پوسچر و عملکرد حس عمقی مفصل زانو در فوتبالیست های نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermo-plastic Materials in the Manufacture of Orthoses: A Review of Literature
مواد ترموپلاستیک در ساخت ارتوزها، مروری بر مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2017-8)


The Effects of Shoulder- Girdle Muscles Fatigue on Ground Reaction Force, Elbow and Shoulder Joint Angle, and Accuracy of the Athletic Performance in Handball Penalty Throws
اثر خستگی عضلات کمربند شانه ای بر نیروی عکس‌العمل زمین، زاویه مفصل آرنج و شانه و دقت طی شوت پنالتی هندبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation Stability of Upper Limb Function in Handballers with Glenohumeral Internal Rotation Deficit
بررسی ثبات عملکردی اندام فوقانی هندبالیست‌های دارای نقص چرخش داخلی شانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Short-Term Use of Cold Spray on Strength and Ankle Joint Position Sense in Professional Wrestlers
تأثیر استفاده کوتاه‌مدت از اسپری‌های سردکننده بر قدرت و حس وضعیت مفصل مچ پای کشتی‌گیران حرفه‌ای‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Principal Component Analysis Of Anthropometric and Biomechanical Variables In Adolescent Elite Karateka Athletes
آنالیز مؤلفه های اصلی متغیرهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی ورزشکاران کاراته کار نوجوان نخبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Proprioception Exercises in the Rehabilitation Process of Football Players after Arthroscopic Surgery Anterior Cruciate Ligament (ACL)
اثر تمرینات حس عمقی در توان‌بخشی فوتبالیست‌ها پس از عمل جراحی آرتروسکوپی رباط صلیبی قدامی زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Percentage Stance and Swing Phases and Ground Reaction Force between Young and Older Adults during Walking at different speeds
مقایسه درصد فازهای استقرار و نوسان و نیروی واکنش زمین بین جوانان و سالمندان حین راه رفتن با سرعت های مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2017-6)


The Effect of Eight Weeks of Strength Training on Selected Biomechanical Properties of Femur in Old Male Rats
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر متغیرهای منتخب بیومکانیکی استخوان ران موش های صحرایی نر مسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Vertical Ground Reaction Force during Forward and Backward Walking among Professional Male Karatekas with Genu Varum and Normal Knees
مقایسه نیروی عمودی عکس العمل زمین حین راه رفتن به جلو و عقب در مردان کاراته کای حرفه ای با زانوی پرانتزی و نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Range of Motion and Lower Limb Muscle Activity in Parkinson Patients and Normal Elderly Subject (a case study)
بررسی دامنه حرکتی و فعالیت عضلات اندام تحتانی بیمار مبتلا به پارکینسون در مقایسه با فرد سالمند هنگام راه رفتن (مطالعه موردی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Interaction between Visual and Proprioception Information for Dynamic Postural Control in Healthy Individuals
تعامل بین درون دادهای بینایی و حسی– عمقی برای کنترل دینامیکی پوسچر در افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritizing Anthropometric, Biomechanical and Physiological Characteristics of the Elite Boys in 200m Backstroke Swimming for Identification of their Talents and Prediction of their Performance
اولویت‌بندی ویژگی‌های آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و فیزیولوژیکی پسران نوجوان نخبه جهت استعدادیابی و پیش‌بینی عملکرد شنای 200 متر کرال پشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2017-3)


The Effect of Foot Pronation on Postural Control of Body and Electrical Activity of Selected Ankle Muscles during V-Cut Motion
تأثیر ناهنجاری پرونیشن پا بر کنترل پاسچر بدن و فعالیت الکتریکی عضلات منتخب مچ پا طی حرکت برش جانبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Anthropometric Characteristics and Crawl and Breaststroke Performance in Adolescent Girl Swimmers
ارتباط بین ویژگی های آنتروپومتریکی و عملکرد شنای کرال سینه و قورباغه در دختران نوجوان شناگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Symmetry of the Ground Reaction Forces in Patient with ACL Rupture during Vertical Jump
بررسی تقارن اجزای نیروی عکس العمل زمین هنگام پرش عمودی در افراد با پارگی یک طرفه رباط متقاطع قدامی زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of Knee Injury Prevalence and its Mechanism among Premier League Soccer Referees in Iran
شیوع و بررسی انواع مکانیزم آسیب زانو در داوران فوتبال لیگ برتر ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Kinematic Analysis of Upper Extremity Joint when Punching by Three Different Methods in Athletes of Different Skill Levels
تجزیه و تحلیل کینماتیک مفاصل اندام فوقانی هنگام اجرای مهارت ضربه مشت مستقیم با سه روش مختلف تمرینی در دو گروه آماتور و نخبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Period Stretching Training on Functional Dynamic Balance Performance and Range of Motion Patients with Knee Osteoarthritis
تأثیر یک دوره تمرین کششی بر عملکرد تعادل پویای کارکردی و دامنه حرکتی زانوی بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2016-12)


Comparison of Myoelectric Activity of a Selection of Upper Extremity Muscles while Doing Bench Press in Two Training Methods of TRX and Barbell Bench Press
مقایسه فعالیت میوالکتریکی منتخبی از عضلات اندام فوقانی هنگام اجرای پرس سینه در دو روش تمرینی تی آر ایکس و پرس سینه نیمکت با هالتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Shoulder Muscles' Function during Arm Flexion with and without Load in Patient's with Chronic Low Back Pain and Healthy Individuals
عملکرد عضلات شانه هنگام فلکشن بازو با و بدون بار در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Foot Position on the Muscles Activity of the Shoulder and Trunk Muscles in Load Lifting
اثر وضعیت قرار گیری پا بر فعالیت عضلات شانه و تنه هنگام بلند کردن بار از زمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ankle, Knee and Hip Isokinetic Fatigue on Shock Absorption and Rate of Loading during Pair-leg Landing
اثر خستگی ایزوکینتیک عضلات مچ پا، زانو و ران بر جذب شوک و میزان بار در حرکت فرود جفت پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biomechanical Modeling of Selected Methods of Load Carriage to Improve Military Capabilities of Troops
مدل سازی بیومکانیکی منتخبی از روش های حمل بار، با هدف افزایش توان رزمی نیروهای نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatiotemporal Variables of Gait in Patients with Adolescent Idiopathic Scoliosis and Healthy Individuals
متغیرهای فضایی ـ زمانی راه رفتن در بیماران اسکولیوز نوجوانی ناشناخته و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2016-8)


Determining the Optimum Training Conditions for Selective Strengthening of Vastus Medialis Oblique Muscle over Vastus Lateralis through Using Musculoskeletal Modeling
تعیین شرایط تمرینی بهینه برای تقویت انتخابی عضله پهن داخلی مایل نسبت به عضله پهن خارجی با استفاده از مدل‌سازی عضلانی اسکلتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Knee Alignment and Foot Structure in Futsal Players with and without Hamstring Shortness
بررسی راستای زانو و ساختار پا در ورزشکاران فوتسالیست با و بدون کوتاهی همسترینگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of 8 Weeks of Resistance Training with Traband on Dynamic Balance in Young Soccer Players
تأثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی با تراباند بر تعادل پویای فوتبالیست‌های جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of two models of marker – placement for identifying the rear foot angle in normal people with and without shoes during the stance phase of walking
مقایسه دو مدل وضعیت قرارگیری نشانگرها جهت بررسی زاویه پشت پا طی فاز استقرار راه رفتن در دو وضعیت با و بدون کفش در افراد با پای طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Plantar Pressure Distribution in Dominant & Non-dominant leg of female Kata and Kumite National Team
مقایسه توزیع فشار کف‌پایی در پای برتر و غیر برتر زنان کاتاکا و کومیته کای عضو تیم ملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Muscles Activity in the elderly with Balance Impairments in walking under Dual tasks
فعالیت عضلانی سالمندان دارای ضعف تعادلی در راه رفتن همراه با تکلیف دوگانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2016-6)


Identifying the Best Indicator of Assessing the Athletes Balance in the Sudden Perturbation Test
بررسی شاخص مناسب برای ارزیابی تعادل ورزشکاران در شرایط آزمون اغتشاش ناگهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Isokinetic Relative Torque of Hip, Knee and Ankle Joints and the Height of Guide Leg Jump in Young Men
رابطه گشتاور نسبی ایزوکینتیک مفاصل ران، زانو و مچ پا با ارتفاع پرش با پای راهنما در مردان جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Five-Finger Shoes on Vertical Ground Reaction Force Loading Rates and Perceived Comfort during the Stance Phase of the Running
تأثیر کفش پنج انگشتی بر سرعت بارگذاری نیروی عمودی عکس‌العمل زمین و درک احساس راحتی در طول فاز اتکای دویدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of External Focus of Attention on Shoulder Muscle Activities during Forehand Drive in Table Tennis
تأثیر کانون توجه در فعالیت عضلات شانه هنگام ضربه فورهند درایو تنیس روی میز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between foot posture and static and dynamic balance in athlete and non-athlete girls
بررسی ارتباط بین شاخص ساختار پا و تعادل ایستا و پویا در دختران ورزشکار و غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Main Anthropometric and Biomechanical Indexes in Male Adult Wushu Athletes in Taolu and Sanda Disciplines
مقایسه شاخص های اصلی آنتروپومتریکی و بیومکانیکی ووشوکاران نخبه بزرگسال مرد در دو بخش تالو و ساندا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2016-3)


The Effect of Resistance Training on Performance of Gross Motor Skills and Balance in Children with Spastic Cerebral Palsy
تاثیر تمرینات مقاومتی بر عملکرد مهارت های حرکتی درشت و تعادل کودکان فلج مغزی اسپاستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Ground Reaction Forces, Center of Pressure and Body Center of Mass Changes in the Voluntary, Semi-Voluntary and Involuntary Gait Termination in Healthy Young Men
مقایسه نیروهای عکس العمل زمین، تغییرات مرکز فشار و مرکز جرم بدن در پایان راه رفتن ارادی، نیمه ارادی و غیرارادی مردان جوان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Core Stability Muscle Endurance and Static and Dynamic Balance in Basketball Players
بررسی ارتباط بین استقامت عضلات ثبات دهنده مرکزی با تعادل ایستا و پویا در بسکتبالیست ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trans-Tibial Amputee Gait Correction through Real-Time Visual Feedback
اصلاح الگوی راه رفتن در قطع عضو زیر زانو از طریق بازخورد همزمان بصری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparing the Leg Muscles Electromyography during Single Leg Drop Landing in Pesplanus and Normal Men
مقایسه فعالیت عضلات مچ پا در حرکت فرود تک پای مردان دارای کف پای صاف و طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Basketball Shooting Ability on the Basis of Anthropometric Characteristics, Wrist Range of Motion, and Strength of Upper Extremity in Elite Female Basketball Players
پیش‌بینی توانایی شوت بسکتبال براساس ویژگیهای آنتروپومتریک، دامنه حرکتی و قدرت اندام فوقانی در دختران بسکتبالیست نخبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2015-12)


The Effect of One Period Factitious and True Neurofeedback Training on the Balance Performance of Active Males
تأثیر یک دوره تمرین بازخورد عصبی واقعی و ساختگی بر تعادل جوانان فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immediate effect of pre-made foot orthotics on variability and joint coupling patterns of rear foot and tibia during gait in male athletes with pes planus
اثرات آنی کفی طبی پیش‌ساخته بر تغییرپذیری و الگوی کوپلینگ مفصلی پشت پا و ساق حین راه رفتن مردان فعال مبتلا به کف پای صاف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Upper Limbs Kinematics of Liberation Moment in the Elite Archers
کینماتیک اندام فوقانی در لحظه رهایی تیر در تیراندازان نخبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design a New Orthosis and Assessment of Its Effects on Knee Joint Kinetics and Kinematics During Gait
طراحی ارتوز جدید و ارزیابی اثر آن بر متغیرهای کینتیکی و کینماتیکی مفصل زانو حین راه رفتن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Fatigue on the Stiffness Changes in Legs, Ankle and Knee Joints in Lower Limb During a Thirty-Second Continuous Vertical Jump Test in Female Volleyball Players
اثر خستگی بر سفتی پا، مفاصل مچ و زانو در اجرای آزمون30 ثانیه‌ پرش عمودی متوالی در دختران والیبالیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Resistance Training on Physical Characteristics Hemarthrosis Joints
تأثیر تمرینات مقاومتی در ویژگی‌های فیزیکی مفصل مبتلا به همارتروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2015-9)


The Effect of Various Standing Positions in Muscles Activity between Healthy Young Men and those with Genu Varum
اثر موقعیت های مختلف ایستادن بر فعالیت عضلات منتخب اندام تحتانی در مردان دارای زانوی پرانتزی و نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ratio of Contraction to Relaxation Durations in PNF Exercises on the Muscle Strength and Range of Motion of Hip Joint
تأثیر مدت زمان انقباض و استراحت در تمرینات PNF بر دامنه حرکتی و قدرت عضلات اکستنسور ران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of High Intensive Special Preparation on Selected Biomechanical and Anthropometrical Parameters in Young Elite Wrestlers
تأثیر هشت هفته تمرین آماده‌سازی اختصاصی پرفشار بر متغیرهای منتخب بیومکانیکی و آنتروپومتریکی کشتی‌گیران جوان نخبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Sprint Start Speed on Lower-limb Stiffness in Sprint Runners
تاثیر سرعت استارت دویدن بر سفتی اندام تحتانی در دونده های سرعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Static Stability Parameters in Healthy, Osteopenic and Osteoporotic Women Using the Center of Pressure Sway
مقایسه‌ شاخص‌های پایداری ایستا در زنان سالم، استئوپنیک و استئوپروتیک با استفاده از نوسان مرکز فشار(Center Of Pressure)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Pedaling and Fatigue on Changes of Knee Muscles Co-contraction During Running in Triathletes
اثر رکاب زدن و خستگی بر تغییرات هم‌انقباضی عضلات اطراف زانو طی دویدن ورزشکاران سه‌گانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles